Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Názov projektu: Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 300 250,00

Hodnotenie 1

Pridaná hodnota
8

Projekt by mal prispieť k realizácii systémovej zmeny vo vzdelávaní, rozšíriť kompetencie a zručnosti doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pre spoluprácu v medzinárodnom vzdelávaní a pomôcť v rozvoji medzinárodnej spolupráce. Predbežne majú dohodnutých 7 zahraničných partnerských univezít, s ktorými budú na systémových zmenách spolupracovať. V spolupráci s partnermi chcú pripraviť nový medziuniverzitný študijný program pre 2. stupeň. Okrem toho chcú inovovať 1 ŠP v AJ a pripraviť 2 nové ŠP v AJ. Aktivity na podporu doktorandov majú rozpracované v podaktivitách. Všetky plánované aktivity sú v súlade s cieľom výzvy.

Systémovosť
8

Predpokladá sa systémová zmena prostredníctvom 1 medzinárodného ŠP, 1 inovovaného v českom, poľskom a maďarskom jazyku, 2 nových ŠP v AJ, ktoré po získaní akreditácie budú zaradené do ponuky štúdia na jednotlivých fakultách, ďalej zmena v príprave doktorandov pre medzinárodné prostredie posilnením vyučovania AJ pre akademické účely, organizovanie špecializovaných prednášok zahraničných odborníkov pre doktorandov a podpora medzinárodnej publikačnej aktivity doktorandov.

Konzistentnosť
8

Plánované aktivity sú v súlade s dlhodobým zámerom univerzity a sú prepojené s doterajšími aktivitami v oblasti internacionalizácie. Inovácia ŠP bude prebiehať v spolupráci s 3 univerzitami, medzinárodný ŠP s 9 zahraničnými univerzitami, nové ŠP v AJ budú pripravované v spolupráci s 5 zahraničnými partnermi. Rovnako aj podpora rozvoja zručnosí doktorandov bude v spolupráci so zahraničnými odborníkmi. To sú všetko aktivity s dlhodobým zámerom, budú pokračovať aj po ukončení projektu.

Kvalita projektu a jeho aktivít
9

Aktivity sú rozpracované na podaktivity, časové rozdelenie plánovaných výstupov je reálne a zvládnuteľné. Do projektu sú zapojené 4 fakulty, rektorát a zahraničné spolupracujúce VŠ. Aktivity pre doktorandov sú rozpracované detailne.

Merateľné ukazovatele a výstupy
8

V projekte je rozpracovaných 35 merateľných ukazovateľov, ktoré vychádzajú z naplánovaných aktivít. Číselné výstupy sú kontrolovateľné a odrážajú absah aktivít.

Rozpočet
8.00

Rozpočet je primeraný vzhľadom na plánované aktivity. V rozpočte je vyše 150 položiek, komentár k rozpočtu je prehľadný.

Manažment projektu
8

Projekt bude mať na starosti koordinátor projektu so zodpovedným riešiteľom a v úzkej spolupráci s fakultnými koordinátormi projektu. Aktivity projektu budú zabezpečovať vlastní a externí zamestnanci a zahraniční experti. Plánované aktivity sú integrované do bežnej činnosti univerzity a systémové zmeny podporuje vedenie univerzity.
Projekt je rozdelený na 3 hlavné aktivity, ktoré majú dohromady 17 podaktivít, úlohy sú rozdelené medzi 90 domácich a externých pozícií a 27 zahraničných. Koordinátor to nebude mať jednoduché.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
6

V prípade akreditovaných inovovaných a nových šŠP v cudzích jazykoch je udržateľnosť jasná, otázne zostáva, či nové ŠP budú vyučovať len domáci učitelia. Uvádza sa, že plánujú naďalej pozývať zahraničných expertov na základe bilaterálnych zmúv o spolupráci s významnými univerzitami v zahraničí, predpokladá sa, že doktorandi budú motivovaní zapájať sa do medzinárodných projektov.

Záverečný komentár a odporúčania

Plánované aktivity v projekte určite prispejú k zlepšeniu internacionalizácie vzdelávania na univerzite. Projekt má celouniverzitný charakter, účasť fakúlt so svojimi aktivitami je veľmi dôležitá, snaha o prípravu medziunoverzitného ŠP je zaujímavá. Bolo by želateľné, keby takéto výzvy mohli byť opakované zakaždým po ukončení trvania projektu a tým by bola automaticky zabezpečená finančná udržateľnosť projektu. Internacionalizovať vzdelávanie bez náležitých finančných prostriedkov musí byť pre VŠ veľmi ťažké.

Celkový počet bodov
95.00

Hodnotenie 2

Pridaná hodnota
6

-

Systémovosť
5

-

Konzistentnosť
6

-

Kvalita projektu a jeho aktivít
5

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
7

-

Rozpočet
6.00

-

Manažment projektu
5

-

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
5

-

Záverečný komentár a odporúčania

Jednotlivé aktivity v rámci projektu síce využívajú „internacionalizáciu“ ako nástroj, väčšina aktivít však tak, ako sú opísané, nezabezpečujú systémovú zmenu. Najprínosnejšími z celého projektu sa javia byť podaktivity v rámci Aktivity 1., teda vytváranie a inovácia spoločných študijných programov. Tu je ale otázka ich propagovania a zároveň vplyv na zvyšovanie počtu zahraničných študentov na univerzite (pri spoločných študijných programoch sa študenti partnerskej univerzity nerátajú medzi kmeňových študentov slovenskej školy).

V Aktivite 2. sú nepochybne činnosti prínosné pre kvalitu doktorandského štúdia. Keďže však cieľom výzvy je okrem iného „Integrovanie medzinárodných prvkov do vysokoškolského vzdelávania, výmena skúseností a rozvoj jazykových a interkultúrnych zručností študentov a pracovníkov vysokých škôl“ a to aj s ohľadom na to, že podporené aktivity majú mať potenciál „prispieť k systémovej zmene vo využívaní internacionalizácie“ – z daného pohľadu aktivity nenapĺňajú tieto predpoklady. Výučba anglického jazyka by mala už byť štandardom. Zároveň podľa opisu aktivít, nevidno pridanú hodnotu (teda napr. že by na výučbu boli zamestnaní napr. zahraniční experti, alebo native speakeri, ktorí sa venujú téme Academic writing, alebo podobne). Špecializované prednášky zahraničných odborníkov sú v tomto svetle oveľa cennejšie, avšak bolo by vhodné aspoň trocha špecifikovať tematické zameranie, resp. ako budú identifikovaní prednášajúci, ktorých škola bude chcieť pozvať (aspoň nejaký náznak systému pri vytypovaniach a pozvaniach – napr. v aktivite 2.4 ani zmienka o zameraní). Zároveň z pohľadu plánovania nie je jasné prepojenie medzi aktivitou 2.3 a aktivitami 2.4-2.6, či teda nejde o duplicitu.
Čo sa týka podpory zahraničnej publikačnej činnosti doktorandov (granty na účasť na konferenciách, resp. na zaplatenie poplatkov za publikovanie v medzinárodných časopisoch – myšlienka určite potrebná, je však otázkou, ako chce toto univerzita zabezpečiť aj po skončení projektu, teda ak má ísť o zmenu v systéme v prístupe k doktorandom, prečo to už neurobila doteraz, a ak je dôvodom nedostatok financií, aká je garancia, že po skončení projektu takáto vytvorená schéma podpory nezanikne – nikde sa tomuto predkladateľ nevenuje).

K Aktivite 3.: Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov je síce dôležité z pohľadu potenciálneho rozvoja medzinárodných aktivít na pôde univerzity, avšak pri podobe, v akej ho predstavila vysoká škola, je otázna efektivita vynaložených prostriedkov. Aká je udržateľnosť tejto aktivity??? V časti udržateľnosť nie je uvedené nič, čo by sa týkalo napr. pokračovania takéhoto vzdelávania. V cieľoch sa nehovorí ani nič o tom, že by univerzita chcela zmeniť podmienky pre prijímanie zamestnancov tak, aby každý zamestnanec na vytypovaných úrovniach mal už pri nástupe istú úroveň jazyka, a teda týmito kurzami by sa napr. dala šanca ľuďom zvýšiť si kvalifikáciu, aby mohli ostať pracovať na pozíciách. Resp. aký je teda širší cieľ tejto aktivity v súvislosti s možnosťou reálnej systémovej zmeny a teda aká je tá vizualizovaná systémová zmena a jej udržateľnosť?
Zároveň ďalšia podaktivita je zameraná na prednášky zahraničných odborníkov pre tvorivých zamestnancov – opäť, aký je potenciál systémovej zmeny na inštitúcii (nehovoriac o tom, že takéto prednášky by mali byť otvorené celej akademickej obci, minimálne však doktorandom, čím sa zvýši kontakt so zahraničnými odborníkmi na všetkých úrovniach a stimuluje sa tak potenciálny nárast záujmu o povolanie výskumníka).
Podaktivita 3.3 si vyžaduje konkretizáciu, keďže je tak všeobecne opísaná, že nie je jasné, o akých dĺžkach pobytov sa bavíme. Z rozpočtu vychádza, že ide o 9 pobytov, na každý sa ráta 2041,11 €. Z tak konkrétnej sumy (dokonca na centy) vyvstáva dojem, že už sú cesty jasné a nakalkulované, nejde len o odhad, a teda je otázne, či naozaj bude výber účastníkov, ako je opísaný v aktivite. Keby boli známe aspoň dĺžky pobytov, bolo by možné posúdiť, či ide o zavádzanie experimentu s tzv. sabaticalmi, čo by mohlo viesť k systémovej zmene v prístupe k tvorivým pracovníkom, ale z opisu, ako je teraz, nemôžem sa s týmto návrhom „cestovania“ stotožniť.

Celkový počet bodov
68.00

Hodnotenie 3

Pridaná hodnota
7

;

Systémovosť
6

;

Konzistentnosť
7

;

Kvalita projektu a jeho aktivít
7

;

Merateľné ukazovatele a výstupy
7

;

Rozpočet
7.00

;

Manažment projektu
7

;

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
7

;

Záverečný komentár a odporúčania

Ide o zmes rôznych aktivít, časť z nich má potenciál systémovej zmeny. Na druhej strane súčasťou sú aktivity, ktoré nie sú dostatočne jasné. Členenie aktivít po fakultách môže mať opodstatnenie z pohľadu rôzneho aktuálneho stavu v medzinárodnej spolupráci a v kontaktoch. Projekt indikuje systematický prístup k výberu zahraničných partnerov a odborníkov (pomenúva kritériá vo všeobecnej rovine), nastavenie kritérií vytvára predpoklad dlhodobejšej spolupráce. Zameranie sa na doktorandov môže byť relevantné, ak títo následne zostanú v akademickom prostredí. Počet merateľných ukazovateľov sa javí ako vysoký. Z hľadiska udržateľnosti nie je jasné, či sa podarí zabezpečiť kontinuálne internú grantovú schému na podporu doktorandov, ak sa jednorazovo použijú financie na jej naplnenie. Z hľadiska efektívnosti je otázne organizovanie prednášok zahraničnými expertmi pre malý počet doktorandov v danej vednej špecializácií. Výber jednotlivých fakúlt do jednotlivých aktivít nie je objasnený. Univerzita na jednej strane popisuje, že už v súčasnosti má nastavené procesy a postupy tvorby spoločných študijných programov, súčasne ako cieľový stav si dáva ich návrh a overenie. Z hľadiska výstupov projektu obnova interných pravidiel nie je uvedená. Rovnako ak je potrebné vzdelávania zamestnancov, nie je objasnené prečo sa doteraz nerealizovalo a ako bude pokračovať po skončení projektu.

Celkový počet bodov
83.00

Filter

Filter