Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite sv. Cyrila a Metoda prostredníctvom internacionalizácie

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Názov projektu: Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite sv. Cyrila a Metoda prostredníctvom internacionalizácie

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Pridaná hodnota
5

Ako sa v projekte uvádza, univerzita nemá v súčasnosti vlastnú stratégiu internacionalizácie, ktorú treba pripraviť, schváliť a zároveň zabezpečiť pravidelný audit aktivít v oblasti internacionalizácie. Z toho asi vyplýva, že navrhované aktivity v projekte sú dosť nesúrodé, je ich príliš veľa (15) a navzájom nie sú poprepájané, niektoré s internacionalizáciou vzdelávania ani nesúvisia. Aktivity sú len stručne uvedené, žiadal by sa ich podrobnejší opis.

Systémovosť
4

Príliš veľa aktivít, veľmi rôznorodých, nenadväzujú na seba, nevedú k systémovým zmenám. Ako systémovú možno považovať aktivitu č. 1 - Analáza súčasného stavu dokumentácie UCM súvisiacej s internacionalizáciou VŠ vzdelávania a jej optimalizácia, ktorá by mala viesť k vypracovaniu stratégie internacionalizácie.

Konzistentnosť
4

Niektoré aktivty sú v súlade s dlhodbým zámerom školy. Dobrým východisko je, že univerzita chce pripraviť svoju stratégiu internacionalizácie vzdelávania.

Kvalita projektu a jeho aktivít
3

Aktivity na seba nie sú navzájom ani obsahovo, ani časovo previazané. Mnohé aktivity by mohli byť zaujímavé, ale nie je jasné, čo sa v rámci aktivity bude diať. Napr. Aktivita 14: Vznik a rozvoj Labu diogitálnej humanistiky na FF (opísaná v 3 riadkoch, z ktorých nie je celkom jasné, čo konkrétne aktivita prinesie), rovnako aj aktivita 6: Vybudovanie medzinárodného portálu pre praktické vyučovanie predmetu - Hodnotenie kvality zobrazovania v rádiológii na IFBLR UCM (opis aktivity na 3 a pol riadku, z opisu nie je celkom jasné, čo sa všetko v aktivite udeje) ap. Jediná aktivita, ktorá je podrobne opísaná je aktivita 8: Príprava a vydanie vedeckej publikácie s plánovaným názvom Teoretical aspects of Media Relations na FMK - zase nie je vysvetlené, ako súvisí s internacionalizáciou vzdelávania.

Merateľné ukazovatele a výstupy
4

Merateľných ukazovateľov je 9 - aktivít 15. To asi znamená, že všetky aktivity nie sú merateľné.

Rozpočet
4.00

K rozpočtu nemám zásadné pripomienky, zastavila som sa pri poslednej položke v roku 2019 - Osobné náklady vo výške 105 000 EUR, z toho z dotácie 100 000, spolu za rok osobné náklady činia z dotácie 138 200 EUR. Z komentáru nie je jasné, prečoje v poslednom roku takáto vysoká suma určená na osobné náklady.

V komentári sa uvádza, že vzhľadom k množstvu aktivít a k obmedzenému rozpočtu, nebolo možné finančne zohľadniť všetok čas strávený prácou na jednotlivých projektových aktivitách.

Manažment projektu
5

Z jednou z aktivít - Aktivita 15: Projektový manažment a administrácia projeku.
Za manažovanie projektu je zodpovedný projektový manažér. Súčasťou projektového tímu sú asistenti aj odborní pracovníci.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
4

Konkrétny plán, ako ďalej pokračovať v aktivitách, ktoré boli naplánované pre projektové obdobie, univerzita nepredložila. Je len všeobecná deklarácia, že budú ďalej pokračovať v začatých aktivitách.

Záverečný komentár a odporúčania

Tak, ako sa uvádza v projekte, najskôr treba vypracovať stratégiu internacionalizácie vzdelávania pre univerzitu, potom sa budú dobre navrhovať aktivity zamerané na zlepšenie kvality vzdelávania.

Celkový počet bodov
48.50

Hodnotenie 2

Pridaná hodnota
4

-

Systémovosť
5

-

Konzistentnosť
3

-

Kvalita projektu a jeho aktivít
3

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
5

-

Rozpočet
5.00

-

Manažment projektu
5

-

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
6

-

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt do značnej miery míňa jeden zo základných cieľov výzvy, a to „prispieť k systémovej zmene vo využívaní internacionalizácie“. Len niektoré aktivity majú potenciál naplniť tento cieľ, ale ich opis a udržateľnosť nie sú dostatočne konkrétne na potvrdenie tohto odhadu.

Aktivita 1 – vypracovanie internacionalizačnej stratégie považujeme za dôležité, nie je však jasné, ako sa bude postupovať, na čo sa bude zameriavať, ani aké aktivity realizovať. Analýzu existujúcich zmlúv a interných dokumentov naozaj pre takýto cieľ nie je dostatočná. Ideálne by bolo dať si spraviť najskôr externý audit so skúsenými expertmi a z neho vychádzať.

Aktivita 2 – nerozumiem, aký prínos ma preklad kurikulárnej dokumentácie do angličtiny. A už vôbec nie je jasný internacionalizačný potenciál (nefinancuje takéto aktivity Erasmus+?)

Aktivita 3 – myšlienka zapájania expertov do výučby v rámci domácich predmetov je zaujímavá, avšak málo konkrétna.

Aktivita 4 – prepracovanie anglického webu je jednou z mála aktivít projektu, ktorý má jednoznačne potenciál systémovej zmeny s možným pozitívnym dlhodobejším dopadom (najmä ak sa človek pozrie na aktuálnu stránku školy, je to veľmi potrebné).

Aktivita 5, 6, 8 – jednorazová organizácia medzinárodnej konferencie naozaj nemá potenciál systémovej zmeny, rovnako ako vydanie jednej vedeckej publikácie či vybudovanie webstránky so vzdelávacími materiálmi (nie je jasné, čo je na jej vytváraní medzinárodné, keďže zdá sa, že je určená pre slovenských študentov existujúceho programu – keby išlo aspoň o vytvorenie e-learningových kurzov v angličtine s potenciálom pre vytvorenie anglického študijného programu, ale takto to napísané nie je).

Aktivita 7 – rozvoj soft-skills je dôležitý pre medzinárodné pôsobenie, avšak kurz je vytváraný domácou univerzitou vlastnými expertmi, medzinárodná zložka pri realizácii aktivity chýba úplne. Čo to má s internacionalizáciou?

Aktivita 9 - Jazykové vzdelávanie zamestnancov je síce dôležité z pohľadu potenciálneho rozvoja medzinárodných aktivít na pôde univerzity, avšak pri podobe, v akej ho predstavila vysoká škola, je otázna efektivita vynaložených prostriedkov. Aká je udržateľnosť tejto aktivity??? V časti udržateľnosť nie je uvedené nič konkrétne, čo by sa týkalo napr. pokračovania takéhoto vzdelávania (len že chcú pokračovať, ale ako to chcú financovať – a prečo to už nerealizovali, keď možno nie je problém „len tak“ pokračovať?). V cieľoch sa nehovorí ani nič o tom, že by univerzita chcela zmeniť podmienky pre prijímanie zamestnancov tak, aby každý zamestnanec na vytypovaných úrovniach mal už pri nástupe istú úroveň jazyka, a teda týmito kurzami by sa napr. dala šanca ľuďom zvýšiť si kvalifikáciu, aby mohli ostať pracovať na pozíciách. Resp. aký je teda širší cieľ tejto aktivity v súvislosti s možnosťou reálnej systémovej zmeny a teda aká je tá vizualizovaná systémová zmena a jej udržateľnosť?

Aktivita 10 a 12 sa navzájom dopĺňajú a sú vhodným nástrojom pre získanie zahraničných študentov (za predpokladu, že sa zmení aj webstránka). Netreba však zabúdať ani na potrebu propagácie cez sociálne siete, rovnako ako profesionalizovať oblasť náboru a starostlivosti o zahraničných uchádzačov a študentov – žiaľ, týmto témam sa projekt nevenuje.

Aktivita 11 – vybudovanie prípravných kurzov slovenčiny pre študentov, aby mohli absolvovať štúdium v slovenskom jazyku, má zásadný potenciál pre prilákanie zahraničných študentov, najmä z pohľadu jazykovo príbuzných národností, na ktoré cieli táto aktivita. Opäť však chýbajú detaily plánovanej realizácie, opísaný je v podstate len výstup.

Aktivita 13 – nie je jasné, o aké zameranie pobytu ide, ani o to, aký dlhý bude – čo konkrétne sa chce stážou dosiahnuť? kto bude tým zamestnancom? aké internacionalizačné aktivity? Veľmi nekonkrétna a vágna aktivita.

Aktivita 14 – príliš stručný opis aktivity a činností, aby sa dalo posúdiť, aký je naozaj potenciál systémovej zmeny a internacionalizačný potenciál.

Aktivita 15 – domnievam sa, že toto by mohlo byť financované z nepriamych nákladov – je to na zváženie

Celkový počet bodov
54.50

Filter

Filter