Internacionalizácia vzdelávania v 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Názov projektu: Internacionalizácia vzdelávania v 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Pridaná hodnota
8

STU má dobré skúsenosti s riadením projektov, v roku 2015 riešili 294 projektovzmluvného výskumu, takmer 500 projekto z grantových prostriedkov (z toho 22 z rámcových programov EU). V rámci predloženého projektu plánujú pripraviť niekoľko ŠP v AJ, v rámci projektu ICOMOD (5 vzdelávacích modulov) sa zvýši kvalita vzdelávania doktorandov a posilní medzinárodný rozmer vzdelávania. Vytvorí sa celoerópsky kompatibilný vzdelávací balík. Plánujú otvoriť tri kurzy pod vedením nositeľa Nobelovej ceny v roku 1987 prof. Jean-Marie Lehna z Univerzity Štrasbourg, pre doktorandov plánujú prednášky špičkových odborníkov, plánujú zvýšiť kvalitu obhajob dizertačných prác, prehĺbiť možnosti štúdia prostredníctvom e-learningu. Tieto aktivity nepochybne zvýšia medzinárodný ranking univerzity.

Systémovosť
8

K systémovým zmenám prispejú nové, prípadne modifikované ŠP v AJ, systémovou zmenou bude aj účasť zahraničných expertov na obhajobách dizertačných prác doktorandov.

Konzistentnosť
9

Modifikácia modulového systému ICOMOD podľa špecifických potrieb doktorandov rozšíri dostupnosť informácií na národnej aj medzinárodnej úrovni. ICOMOD sa zameriava na rozvoj zručností a kompetencií doktorandov v medzinárodnom kontexte. Vznikne celoeurópsky kompatibilný vzdelávací balík zameraný na problematiku ŠP pozemné stavby a modifikovaný ŠP v AJ Automobily a mobilné pracovné stroje so zameraním na automobilovú výrobu. Účasť špičkových zahraničných odporníkov na kurzoch pre doktorandov, účasť nositeľa Nobelov ceny na kurzoch pre širokú škálu zamestnancov unoverzity, účasť zahraničných expertov na obhajobách dizertačných prác ap. Všetky tieto plánované aktivity sú prepojené s doterajšou činnosťou a sú v súlade s dlhodobým zámerov univerzity

Kvalita projektu a jeho aktivít
9

Aktivity sú v súlade so stanovenými cieľmi a očakávanými výsledkami, časovo sú primerane naplánované a dosiahnuteľné.

Merateľné ukazovatele a výstupy
8

Projekt má 14 merateľných ukazovateľov s číselnými hodnotami, výstupy tvoria najmä publikácie, sylaby kurzu, informačné listy a periodikum v AJ, ktoré bude prezentovať výsledky doktorandov prostredníctvom dizertačných prác.

Rozpočet
7.00

V rozpočte je v každom projektovom roku najvyššia položka súvisiaca s účasťou prof Lehna na kuzoch (odmena, cestovné, ubytovanie 23 600 ročne), v prípade, že prof. Lehn nebude môcť prísť, plánujú prenos týchto finančných prostriedkov na iných zahraničných prednášateľov. Organizačné náklady univerzity nie sú bližšie špecifikované, sú vyčíslené každoročne vo výške 10 000 EUR (spolu 30 000), čím si prakticky vytvorili ďalší paušál.

Manažment projektu
8

Aktivity projektu bude koordinovať prorektor pre medzinárodné vzťahy a informačné technológie, na projekte bude participovať projektové stredisko rektorátu, finančné odd., prodekani pre štúdium a medzinárodné vzťahy, vedu a výskum. Organizáciu a implementáciu budú zabezpezpečovať študijné oddelenia fakúlt. Aktivity projektu bude koordinovať riaditeľka Inštitútu celoživotného vzdelávania v úzkej spolupráci s Ústavom informatizácie, automatizácie a matematiky a Ústavom manažmentu. Organizáciu a implementáciu bude zabezpečovať Jazykové centrum.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
8

Po skončení projektového obdobia bude Jazykové centrum pokračovať v modulovom vzdelávacom programe ICOMOD pre doktorandov univerzity. Aktivita spojená s pozvaním nositeľa Nobelovej ceny v rámci projektu je zaujímavá, ale v budúcnosti ťažko udržateľná z dôvodu finančnej náročnosti, ostatné aktivity - ako pozývanie zahraničných expertov na obhajoby dizertačných prác, prednášky zahraničných hostí, novovytvorené, resp. modifikované ŠP v AJ ako aj v slovenskom jazyku sú udržateľné.

Záverečný komentár a odporúčania

Myšlienka pozývať na prednášky nositeľov Nobelovej ceny je pre zlepšenie kvality vzdelávania zaujímavá, je však finančne náročná. Určite treba takúto aktivitu podporiť, ťažšia je jej udržateľnosť. Všetky plánované aktivity prispejú k zvýšeniu kvality vzdelávania a zlepšia aj renomé univerzity.

Celkový počet bodov
97.00

Hodnotenie 2

Pridaná hodnota
7

-

Systémovosť
5

-

Konzistentnosť
7

-

Kvalita projektu a jeho aktivít
7

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
6

-

Rozpočet
6.00

-

Manažment projektu
7

-

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
5

-

Záverečný komentár a odporúčania

Pri prvých dvoch aktivitách ide o inováciu študijných programov v angličtine, resp. niektorých predmetov. V projekte sa neuvádza, aké predmety boli vytypované, ani aspoň§ rámcovo odbory, a teda je ťažké posúdiť dopady na systémovú zmenu. Zároveň projekt uvádza v cieľoch „príprava študijných programov niekoľkých vybraných predmetov v anglickom jazyku“, z čoho nie je jasné, čo je vlastne cieľom inovácie (len niektoré predmety, či ucelené programy?). Projekt taktiež odkazuje na vytvorený vzdelávací modulový program ICOMOD, pričom ho nijak bližšie nešpecifikuje (pri snahe hľadať informáciu cez stránku stuba.sk to tiež nebolo možné zistiť, okrem jednej zápisnice s informáciou, že modulový program bol odobrený vedením univerzity, bez detailov, len identifikácia podľa skratky). Posúdenie týchto dvoch aktivít je teda problematické.

Aktivita „Prednáškové kurzy v cudzom jazyku“ je založená na pozvaní nositeľa Nobelovej ceny, ktorý by mal mať 3 kurzy. Aj keď podľa vyjadrenia predkladateľa tieto kurzy sú dohodnuté, zaujala poznámka v rozpočte, ktorá počíta aj s alternatívou, že sa neuskutočnia. Takáto aktivita, ak sa uskutoční, a bude dobre spropagovaná, má potenciál zvýšiť renomé školy.

Prednáškové pobyty špičkových odborníkov a Diskusné stoly sú v podstate jednou aktivitou. Je len otázne, ako budú identifikovaní títo odborníci, v akých odborných zameraniach je cieľ rozvíjať kvalitu týmto spôsobom. Zároveň, s ohľadom na ciele a zameranie výzvy na internacionalizáciu nemožno súhlasiť s predkladateľom, ktorý konštatuje, že namiesto zahraničných odborníkov môžu tieto aktivity byť realizované aj pracovníkmi STU v zahraničí (ak ide o pracovníkov STU, je úplne prirodzené, že budú diseminovať svoje skúsenosti a poznatky doma, a teda nie je dôvod extra takéto zapojenie financovať).

Zapojenie zahraničných expertov do obhajob dizertačných prác možno hodnotiť len pozitívne.

Žiaľ, všetky aktivity (okrem prvých dvoch) nemožno posúdiť z hľadiska udržateľnosti, teda že sa stanú pevnou súčasťou fungovania školy, a teda že sú viac ako len jednorazový impulz podmienený financovaním konkrétneho projektu (teda aj otázna je podmienka systémovej zmeny).

Celkový počet bodov
75.00

Hodnotenie 3

Pridaná hodnota
5

Projekt vytvára istý rámec pre rôznorodé aktivity na jednotlivých súčastiach vysokej školy. Pridaná hodnota jednotlivých aktivít je otázna, nie je jasný záber na študentov a pod.

Systémovosť
4

Jednotlivé aktivity môžu mať vplyv na jednotlivcov, možnosť publikovania v nových časopisoch, nová spolupráca, dôraz na systematickú zmenu fungovania inštitúcie však nie je zrejmý.

Konzistentnosť
10

krátkodobé pobyty a kurzy boli v pláne

Kvalita projektu a jeho aktivít
4

Aktivity sú poňaté všeobecne. nie je jasný rozdiel medzi prednáškovými pobytmi, diskusnými stolmi a pod. súčasťou oboch je diskusia s odborníkmi. Aktivity sú popísané alternatívne, nie je jasné, či ide o zabezpečenie hodinovej prednášky s diskusiou alebo širší vstup do vzdelávania (pobyty sú 3 a viac dňové). Vo výstupoch sú zahrnuté prevažne tri fakulty, v personálnej matici sa počíta s administráciou na 7 fakultách atd

Merateľné ukazovatele a výstupy
7

Indikátory majú zámer aj na počet spoločných publikácií a pod. nie je predpoklad, že by publikácia vznikla počas krátkodobého pobytu, čiže ide o dlhší proces, ktorému predložený projekt môže len čiastočne dopomôcť.

Rozpočet
5.00

Vysvetlenie rozpočtu je strohé. Sú rozpočtované náklady na prírpavu projektu EduPack, nie je jasné, o čo ide a ako to súvisí s aktivitami projektu. Rovnako náklady na ICOMOD sú nejasné a celkovo z opisu nie je jasný kontext.

Manažment projektu
9

zapojenie prorektorov, fakúlt, množstva administratívy vytvára predpoklad na plynulé zabezpečenie riadenia projektu

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
6

Pokračovanie v pozývaní nobelistov, či pokračovanie pozývania zahraničných špičkových odborníkov nie sú zreteľné. dôraz sa kladie na zlepšenie pozície študentov, ktorí budú na univerzite v čase projektu, ale to nezaručuje kontinuitu aktivít a vplyv na ďalšie generácie študentov. Pokračovanie sa predpokladá v prípade ICOMOD.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je široko koncipovaný, ale mnohé veci sú len naznačené, prípadne uvedené ako možné úvahy. Nie je tak jasná koncepcia celého projektu a jednotlivých aktivít. Orientovať sa na účasť nobelistu, bez bližšieho objasnenia celkového konceptu jeho zapojenia je relatívne nákladné. Projekt môže vytvoriť istý rámec, ale využitie potenciálu a prepojenosť jednotlivých prvkov je nejasná.

Celkový počet bodov
73.50

Filter

Filter