Centrum edukačného manažmentu – analytické pracovisko pre terciárne vzdelávanie na FM UK

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.1. Edukačný manažment

Názov projektu: Centrum edukačného manažmentu – analytické pracovisko pre terciárne vzdelávanie na FM UK

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Relevancia cieľov a aktivít
30

Cíle projektu zcela odpovídají požadavků zadávací dokumentace a aktivity jsou k těmto cílům vztaženy tak, že tvoří organický a logický celek, který umožňuje daných cílů dosahovat. Vzhledem k oblasti zadání projektu lze vyzdvihnout vazbu na dlouhodobě existující know-how partnerských pracovišť a komplexní pohled na problematiku jak v kontextu EU, tak OECD.

Personálne zabezpečenie
25

Projekt je adekvátně personálně zabezpečen tak, aby již při svém zahájení vytvářel podmínky pro vznik funkčního pracoviště. Navrhovaní experti v rámci personálního zabezpečení mají odpovídajícím způsobem rozsáhlou a tématicky relevantní praxi. Určitou výzvou pro případné řešení projektu může být funkční způsob začlenění expertů, kteří jinak působí na pracovišti v ČR, i tito experti však mají adekvátní zkušenost, a to jak mezinárodní, tak i ve vztahu ke kontextu SR.

Dlhodobá udržateľnosť projektu
15

Zvolená strategie a přístup předkládající vysoké školy k otázce samofinancování je popsána relativně obecně. Je však možno vzít v úvahu, že předkladatelem je významná, rozsáhlá a velká vysoká škola.

Kapacita pre partnerstvá
10

Projekt je předkládán vysokou školou v partnerství se Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která je v českém kontextu (v tomto relevantním i pro SR) nositelem unikátního know-how v oblasti zadání projektu, a to i na základě zkušenosti s předchozí realizací řady aktivit evropského dosahu. Jinak jsou však partnerství popsána spíše obecně a prospektivně.

Konzistentnosť
5

Projekt je v souladu s příslušným dlouhodobým záměrem a organicky na něj navazuje.

Záverečný komentár a odporúčania
0.00

Navrhovaný projekt se jeví jako vcelku silně a funkčně postavený a způsobilý k realizaci. V případě realizace lze doporučit posílení, resp. rozvinutí explicitních vazeb případného nového pracoviště na další středoevropská pracoviště pro výzkum vysokoškolské politiky resp. edukačního managementu, případně vstup do již existujících sítí v tomto regionu.

Celkový počet bodov
85.00

Hodnotenie 2

Relevancia cieľov a aktivít
25

Návrh si kladie za cieľ vyplnenie medzery v akademickom priestore vytvorením centra venujúcemu sa rozširovaniu a zlepšovaniu poznatkovej bázy venujúcej sa terciárnemu vzdelávaniu s dôrazom na otázky merania a rozvoja kvality škôl a prepojenie vzdelávania s potrebami a požiadavkami trhu práce. V tomto duchu by sa očakávala enumerácia konkrétnym projektov na dosiahnutie tohto cieľa. Keďže výzva kladie dôraz na zber dát a ich následné spracovanie, projekt len málo objasňuje konkrétne formy zberu dát a prieskumy, existujúce databázy, cieľové skupiny a výber reprezentatívnych vzoriek, formy prieskumu a metodológiu ich spracovania. Prezentácia projektu adekvátne spomínajú relevantné výstupy, avšak vo všeobecnej rovine, čo je zrejme dané limitovaným priestorom. Pozitívne hodnotím začlenie realizácie celonárodného prieskumu absolventov, študentov a pedagógov už v roku 2016, čo je relatívne ambiciózny krok aj vzhĺadom na to, že projekt si dáva za cieľ publikáciu výsledkov z týchto prieskumov v tom istom roku a vyhradzuje si čas na verejnú súťaž pri výbere partnera v oblasti služieb súvisiacih s prieskumnými aktivitami pred realizáciou. V tomto bode by sa žiadalo vysvetlenie rozpočtovej položky na realizáciu národných prieskumoch v troch kategóriách respondentov. Návrh takisto zahŕňa edukačné aktivity v existujúcich študijných programoch alebo otvorenie programov v rámci celoživotného vzdelávania. Nie je jasné, čo by bolo obsahovou náplňou týchto programov a do akej miery sú relevantné pre ciele výzvy. Pozitívom tohto návrhu spolupráca s pracoviskom Univerzity Karlovej v Prahe, Stredisko vzdelávacej politiky pri PdF UK.

Personálne zabezpečenie
15

Tím riešiteľov aj vďaka zahrnutiu expertov mimo fakulty má dlhodobé aktivity v oblasti analýzy aspektov týkajúcich sa vzdelania a trhu práce. Tím má aj štatistických odborníkov a celkovo obsahuje odborníkov so širokým záberom relevantných odborností a skúseností. Napriek tomu sa javí, že tím neobsahuje odborníka, ktorý sa dlhodobo venuje empirickému skúmaniu.

Dlhodobá udržateľnosť projektu
15

Návrh predpokláda, že úspešný štart práce centra a rozvíjanie spolupráce s domácimi a zahraničnými partnermi pritiahne budúce dotácie, čo vnímam ako realistické zhodnotenie náplne práce centra. Takisto sa uvádza možná spolupráca so zamestnávateľmi, ktorí by teoreticky mohli byť platiacimi objednávateľmi odborných výstupov, aj keď tento návrh nepodporuje myšlienku všeobecnej dostupnosti dát produkovaných z verejných zdrojov. Nadobudnutie dôvery širokého spektra zainteresovaných strán na výstupoch centra by nemal byť podmienený platbami za tieto výstupy a predpokladám, že pri úspešnej realizácie počas prvých rokoch by centrum bolo v dobrej pozícii uchádzať sa o granty, či už v národnom alebo medzinárodnom kontexte.

Kapacita pre partnerstvá
5

Návrh predpokladá intenzívnu spoluprácu so Strediskom vzdelávacej politiky, Univerzity Karlovej v Prahe. Okrem tohto patrnera nie sú uvedení žiadni iní zahraniční partneri, spoluautori, prípadne návrh na kontakt relevantných odborníkov v danej oblasti v medzinárodnom kontexte

Konzistentnosť
5

Navrhované aktivity sú kompatibilné s obsahovou náplňou práce fakulty.

Záverečný komentár a odporúčania
0.00

Vo všeobecnosti pri hodnotení návrhov musím konštatovať, že je prekvapujúce spektrum interpretácii danej výzvy riešiteľmi všetkých tímov. FM UK adekvátne dáva dôraz na prieskumy ako nosnú aktivitu, napriek tomu z môjho pohľadu len čiastočne rozvádza schopnosť ju úspešne realizovať. Aj keď tím riešiteľov má relatívne veľa členov, nie je presvedčivý v schopnosti garantovať dlhodobý, systematický a relevantný zber údajov, ktorého výsledky by mohli byť sprístupnený všetkým zainteresovaným stranám, univerzitám a iným výskumným jednotkám na analýzu, čo by vytvorilo široký priestor na odbornú diskusiu interpretácie zistení dát. Nie je žiadúce, aby sa z verejných zdrojov financovalo vytváranie databázy pre účely analýzy recipientov dotácie, ale zámerom by malo byť vytvorenie strešného orgánu, ktorý organizuje zber kvantitatívnych a kvalitatívnych dát, koordinuje smer a orientáciu tém na tento zber údajov so spätnou väzbou zainteresovaných strán a tým, že zdieľa tieto dáta spolu so svojimi výstupmi vytvorí podmienky na všeobecnú odbornú diskusiu, v ktorej nepopierateľné empirické zistenia sa stávajú kľúčovými pre ďaľsie smerovanie pri politike vzdelania a individuálneho rozhodovania jej aktérov. Návrh nereflektuje na existujúce zdroje dát, napríklad Eurostat, prípadne ŠÚ SR, čo vnímam ako absenciu skúsenosti v práci s dátami.

Celkový počet bodov
65.00

Filter

Filter