Pracovisko pre edukačný manažment

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.1. Edukačný manažment

Názov projektu: Pracovisko pre edukačný manažment

Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Relevancia cieľov a aktivít
20

Návrh riešiteľov adekvátne zhŕňa kľúčové oblasti v problematike terciálneho vzdelávania s dôrazom na absenciu SR v medzinárodných inštitúciách pre danú oblasť. V tomto smere vnímam ako kľúčový návrh na členstvo v EURASHE s cieľom vytvorenia príležitostí na výmenu expertných poznatkov na medzinárodnej úrovni. Ďalej veľmi významne hodnotím postreh absencie možnej kompilácie dát OECD a Eurostatu, ktoré využíva ŠÚ SR a IVP spolu s CVTI. To znamená, že sa znižuje nárok na verejné zdroje, čo sa týka duplicity vytvárania týchto dátových zdrojov, a existujúce zdroje sa môžu alokovať na ich spracovávanie, takisto na zber kvalitatívnych dát a prípadové štúdie, best practices, a ich ďaľšiu disemináciu a publikačnú činnosť. Napriek tomu, návrh ďalej uvažuje o národných prieskumoch, Aktivita 4.1, a len okrajovo špecifikuje ich realizáciu a prínos, prípadne odlíšenie od dát získaným členstvom v EURASHE. Projekt ma potenciál byť lídrom v národnom kontexte v zastrešovaní zberu kvantitatívnych aj kvalitatívnych dát, aj vďaka expertíze navhrhovamých riešiteľov, ale jasná vízia tohto kontrétneho cieľa sa stráca v návrhu obsahujúcom pridružené aktivity, ktoré sa len do malej miery týkajú špecifikovaných cieľov výzvy, ako napríklad tvorba a realizácia vzdelávacích programov. Táto aktivita by bola adekvátna možno až po nejakej dobe zbierania a analýze dát a skúseností s domácimi a medzinárodnými partnermi, ale aj tak je otázne či je v súlade z výzvou. Návrh si jasne stanovuje cieľový stav v piatich bodoch, aj keď sa javí, že len Cieľový stav č. 4 konkrétne reaguje na zámery výzvy, a to v zbere údajov pre potreby výskumu v cieľových skupinách ako sú absolventi, študenti a zamestnávatelia. Tento cieľ by mal dominovať vhľadom na požiadavky výzvy a zaslúžil by si väčšiu pozornosť.

Personálne zabezpečenie
20

Tím riešiteľov sa skladá z expertov v oblasti manažmentu kvality a vysokoškolských pracovníkov. Nie je zrejmé prečo je do tímu do veľkej miery zaradená prekladateľka. Ak existujú pochybnosti o jazykovej zdatnosti členov tímu, zostáva otázne, či projekt, ktorý predpokladá a navrhuje medzinárodnú spoluprácu má byť riešený za pomoci prekladateľských služieb. Podľa môjho názoru, v tíme chýba analytik s publikačnou činnosťou v oblasti empirického výskumu. Takisto nie je zrejmé, prečo návrh na rozpočet obsahuje položky pre externé spracovanie sekundárnych zdrojov, keďže to by malo byť hlavnou aktivitou tímu.

Dlhodobá udržateľnosť projektu
10

Výstupy tejto výzvy nemajú komerčný charakter do tej miery, aby sa projekt dokázal financovať z vlastných zdrojov v dlhodobom horizonte. Preto sa oceňuje snaha riešiteľov o uvedenie aspoň čiastkových platených aktivít, a to konkrétne expertízna a edukačná činnosť, aj keď tieto aktivity sú skutočne vnímané ako okrajové. V tomto smere je prekvapujúce, že až v časti "Udržateľnosť riešenia" sa, okrem iného, prvý krát spomínajú sektorové štúdie a sprostredkovateľské služby medzi zástupcami trhu práce a zástupcami vysokých škôl, čo nie je rozvedené v aktivitách pri dosahovaní cieľov. Je možné, že tieto aktivity sú vedľajším produktom analýz trhu práce, ale tento zámer nie je jasný z predchádzajúcej diskusie. Podobne otázne vyznieva analýza potrieb kvalifikácii pre potreby plánovanie študijných programov. Je len škoda, že takéto hodnotné výstupy nie sú rozpracované v hlavnej časti projektu.

Kapacita pre partnerstvá
5

V návrhu sú spomenuté predbežné kontakty na niektore domáce inštitúcie mimo vysokých škôl. Napriek bohatým skúsenostiam s prácou v medzinárodných tímoch nie sú uvedené žiadne kontakty, prípadne možnosti naviazania kontaktov v zahraničných relevantných inštitúciách, okrem už spomínaného návrhu na členstvo v EUSHARE. Dá sa predpokladať, že zrejme tieto skúsenosti nie sú dostatočne relevantné pre daný projekt.

Konzistentnosť
5

Manažment kvality je cieľom výskumu hlavného riešiteľa.

Záverečný komentár a odporúčania
0.00

Projekt sa najviac približuje k zámerom výzvy a je úprimnou snahou o načrtnutie možného charakteru Centra pre Edukačný Manažment. Obsahuje cenné postrehy a návrhy. Jeho nedostatkom je, paradoxne, ambícia stanoviť ciele nad rámec zadania aj vhľadom na obdobie riešenia, čo znižuje vierohodnosť možnosti splnenia výzvy a aj vlastných cieľov. ŽUŽ má technické predpoklady a aj odbornú a vedeckú bázu pre založenie základov systematického a komplexného zberu údajov a analýzy pre širokú akademickú obec a verejnosť. Má potenciál byť lídrom v prezentácií kvalitných štatistických inferenčných analýz a tak určovať trend nielen v zbere dát ale aj ich následnej analýze pre široký okruh užívateľov. Návrh ŽU sa ale viac orientuje na rozširovanie existujúcich aktivít členov tímu a existujú pochybnosti, do akej miery je tím schopný hĺbkovej empirickej analýzy, ktorú výzva predpokladá.

Celkový počet bodov
60.00

Hodnotenie 2

Relevancia cieľov a aktivít
25

Projekt je dobře popsán a jeho cíle a aktivity vyhovují zadání výzvy a tvoří funkční celek. Cíle a aktivity týkající se analýzy modelů řízení vysokých škol však mohou být lehce redundantní vzhledem k existujícímu stavu poznání, diskutabilní je také jejich využitelnost v praxi vzhledem k relativně rigidní zákonné úpravě fungování a (samo)správy vysokých škol (na rozdíl od řady jiných zemí). Otázkou je, zda je vhodnou aktivitou zabezpečovat právě touto formou členství v EURASHE (a proč právě jen v EURASHE, když v úvahu připadá také řada dalších asociací ve vysokém školství v Evropě).

Personálne zabezpečenie
20

Personální zabezpečení projektu lze hodnotit jako dostatečné, navrhovaní experti mají však převážně národní zkušenost. Otázkou je také zapojení prorektora univerzity v pozici specialisty (není dobře vysvětleno, proč by v jinak celkem logicky strukturovaném pracovišti měl být začleněn jako specialista prorektor - navíc zřejmě v rámci své gesce v této funkci, která je pracovišti funkčně nadřízena).

Dlhodobá udržateľnosť projektu
10

Udržitelnost projektu je popsána relativně konkrétní strategií, která je nicméně závislá z části na dalších zdrojích projektové typu, které nelze s jistotou předvídat, a z části na předpokladu, že některé činnosti realizované a financované v rámci projektu by ministerstvo po ukončení realizace projektu poptávalo a financovalo jako službu na základě smlouvy, což nelze považovat v pravém slova smyslu za samofinancování.

Kapacita pre partnerstvá
10

Je možno ocenit, že projekt byl v rámci přípravy konzultován s relevantními orgány státní správy a s dalšími odbornými orgány a subjekty. Projekt zjevně má potenciál pro rozvíjení partnerství, což je patrné i z jasného vědomí mezinárodního kontextu. V rámci stavu popsaného při podání projektu však chybí již existující partnerství s odborně relevantním subjektem, které by deklarovalo spolupráci případně realizovanou již při zahájení projektu a v projektu popsanou.

Konzistentnosť
5

Projekt je v souladu s příslušným dlouhodobým záměrem a funkčním způsobem na něj navazuje.

Záverečný komentár a odporúčania
0.00

Projekt má potenciál pro realizaci a v takém případě lze doporučit rozšíření partnerství v rámci SR a ve vztahu k zahraničí tak, aby vznikající pracoviště mělo silného partnera v akademické sféře s potřebným (aplikačně) výzkumným know-how v této oblasti.

Celkový počet bodov
70.00

Filter

Filter