Zvýšenie efektívnosti riadenia UCM zavedením elektronických procesov

Základné informácie

Tematická oblasť: 2015.2. Rozvojové projekty verejných vysokých škôl

Názov projektu: Zvýšenie efektívnosti riadenia UCM zavedením elektronických procesov

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
20

Projektový zámer je jasne zdokumentovaným nástrojom na dosiahnutie cieľa v súlade so strategickým dokumentom DZ UCM na roky 2014-2020, a logicky nadväzuje ná následnosť plnenia jednotlivých cieľov.

Konzistentnosť projektu
14

Jedná sa špecializované riešenie efektivity registratúry, ktoré síce nemá komlexnejšie súvislosti ale je jasne zadefinovaný jeho rozvoj a konzistencia na ďalšie nadväzné procesy a funkcionality. Chýba tam zohladnenie dopadov zákona 305/2013 o e-governmente, ktorého dopady bude musieť registratúrny IS zahrňovať už v čase implementácie (integrácia na elektronickú schránku, podateľnu, prijímanie elektronických úradných podaní a vydávanie rozhodnutí, archivácia elektronických úradných dokumentov). Projekt v navrhovaných termínoch považujem za uskutočniteľný. UCM je verejná VŠ a preto sa na ňu vzťahujú povinnosti zákona 305/2013 o e-governmente.

Rozpočet projektu
16

Rozpočet je jasne štruktúrovaný a transparentný. Výhrady: chýba mi tam položka na elektronický archív dokumentov (rieši sa len fyzický archív). Zavedením povinnosti spracovávať elektronické podania a rozhodnutia (vid 305/2013) budú pre UCM výrazne narastať elektronické úradné dokumenty na úkor papierových. Tiež treba počítať s integráciami na moduly UPVS (NASES) ktoré su zo zákona povinné používať, tie treba vyžadovať v rámci obstarania IS registratúry.

Riadenie projektu
5

Je jasne definované obsadenie projektu, zodpovednosť rolí a dokladovaná kompetentnosť osôb. Chýbajú informácie o spôsobe a procesoch riadenia projektu a použitých štandardoch, identifikácia rizík a ich minimalizácie.

Hodnota projektu
25

Hodnota projektu a jeho efektívnosť splnuje požiadavky definovaného ciela. Ukazovatele KPI sú korektne nastavené. Projekt musí však dať väčší dôraz na to že je potrebné elekronizovať nielen procesy a evidenciu ale aj samotné dokumenty. Je potrebné počítať aj s problematikou používania zaručeného elektronického podpisu ZEP.

Miera spolufinancovania
1.88

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
2

projekt sa týka špecifického pracoviska vysokej školy (registratúry), ktorého služby ale využívajú využívajú všetky súčastí vysokej školy takže sa sekundárne týka aj ich

Debarierizácia akademického prostredia
0

0 – projekt nerozpočtuje kapitálové výdavky na debarierizáciu akademického prostredia

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

0 – projekt sa nezaoberá zlepšením uplatniteľnosti absolventov vysokej školy na trhu práce

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
4

4 – nosnou témou projektu je zvýšenie efektívnosti inštitúcie v jednej konkrétnej oblasti, a po úspešnej implementácií je možné očakávať relevantnú úsporu s ohľadom na náklady projektu

Komentár k merateľným ukazovateľom

Ukazovatele KPI sú zmyslupné na meranie cieľa

Záverečný komentár a odporúčania

Projektový zámer je jasne vymedzený a zdokumentovaný.
Po doplnení pripomienok ohladom dopadov zákona 305/2013 odporúčam na realizáciu.

Celkový počet bodov
87.88

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
15

Projekt priamo nadväzuje na dlhodobý zámer, avšak to, či pojde o efektívny systém registratúry, je otvorené a z opisu plánovaných aktivít sa to dá len ťažko určiť.

Konzistentnosť projektu
5

Projekt má dve aktivity, elektronizácia registratúry a vybudovanie klasického dokumentového archívu. Potenciál elektronizácie ostáva nevyužitý – keďže nie je jasné, či pojde o elektronizáciu celej dokumentácie (čiže faktúry, listy a pod.), a teda ušetrenie na papieri – z projektu nie je jasné, aké typy dokumentov sa budú spracúvať v rámci systému za 275 000 € (napr. zmluvy explicitne nie sú súčasťou). Otázkou je, že ak má systém fungovať pre celú univerzitu, prečo len na podateľňu je naplánovaná IT technika, a veľmi otáznym je, či celouniverzitný registratúrny systém s množstvom dokumentov a stavov ich spracovania, bude fungovať na bežnom serveri za cca 3 000 € (odpočítajúc zo 6000 € IT vybavenie pre podateľňu)

Rozpočet projektu
10

Ťažko posúdiť efektívnosť vynaložených prostriedkov, keďže nie je jasné, o aký rozsah elektronickej registratúry pôjde, čo sa od systému očakáva (či len metainformácia o dokumentoch, alebo aj elektronická archivácia dokumentov) a pod. Zároveň je zrejme očakávanie, že pôjde o registratúrny systém na kľúč (aj keď nie je známe, z čoho predkladateľ vychádzal pri určení predpokladanej ceny softvéru). Zároveň treba podotknúť, že server nebude súčasťou bežných výdavkov, ale kapitálových. Rovnako aj investície do priestorov sa nedajú posúdiť, keďže sú uvedené v jednej položke, bez uvedenia kalkulácie predpokladanej ceny (žiadna jednotková cena).

Riadenie projektu
6

Nie sú uvedené riziká a ich predchádzanie alebo eliminácia. Zatiaľ nie je jasné, ako je škola pripravená na implementáciu (viaceré komentáre k predošlým kritériám poukazujú na otvorené otázky pri implementácii).

Hodnota projektu
15

Projekt by potenciálne bol prínosný, ale nie je jasné, ako je škola pripravená na implementáciu (viaceré komentáre k predošlým kritériám poukazujú na otvorené otázky pri implementácii). Ukazovatele sú naplánované v súlade s projektom.

Miera spolufinancovania
1.88

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
3

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Debarierizácia akademického prostredia
0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
2

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Komentár k merateľným ukazovateľom

K merateľným ukazovateľom sa vyjadrujem v rámci kritéria "Hodnota projektu".

Záverečný komentár a odporúčania

-

Celkový počet bodov
57.88

Hodnotenie 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Zámer projektu je možné vnímať ako súladný s dlhodobým zámerom vysokej školy, samotná koncepcia dlhodobého zámeru v tejto oblasti je však všeobecná a široká, a prakticky je pod ňu možné uviesť široký zoznam aktivít.

Konzistentnosť projektu
12

Projekt uvažuje širokú škálu aktivít spojených s jeho cieľmi. Od samotnej analýzy, implementácie, podporných činností ako verejné obstarávanie, zaškolenie zamestnancov, vytvorenie príručiek pre udržatelnosť riešenia a pod. Prehľadnosti projektu by prospelo, ak by aktivity boli rozdelené do samostatných aktivít, keďže v projekte sa pod jednou aktivitou uvádzajú viaceré samostatné aktivity.
Slabšie je to s previazaním aktivít na rozpočet projektu a merateľné ukazovatele. Z komentárov k rozpočtu nie je zrejmé, že by boli pokryté všetky kroky, alebo by sa uvažovalo o nákladoch na ne, resp. akým spôsobom majú byť zabezpečené.

Rozpočet projektu
4

Nie je jasné, ako bol zostavený rozpočet pre jednotlivé položky. Nerozpočtujú sa náklady (a ani sa neuvádza spôsob ich zabezpečenia) v prípade školení zamestnancov (nie je tak jasné, či za to bude zodpovedať dodávateľ IS alebo interná kapacita). ani sa neuvádza, že by bol uskutočnený prieskum trhu, či predbežná kalkulácia / projektová dokumentácia.

Riadenie projektu
9

Do projektu sú zapojení relevantní aktéri, či už zodpovední celkovo za správu registratúry, ako aj za útvary, ktoré primárne spracúvajú registratúru univerzity. Nie je jasné líderstvo vedenia univerzity.

Hodnota projektu
7

Projekt sa zameriava na zabezpečenie podmienok pre agendu, ktorú je vysoká škola povinná tak, či tak zabezpečovať. V súčasnosti by sa už skôr očakávalo, ak by cieľom projektu bolo úplné odbúranie papierovej agendy a úplná elektronizácia registratúry. Rovnako nie je jasná zmena, ktorá by mala nastať v procesoch v rámci univerzity.

Miera spolufinancovania
1.88

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
3

Projekt by mal vplyv na všetky súčasti univerzity, univerzita má v súčasnosti 4 fakulty.

Debarierizácia akademického prostredia
0

nejde o taký prípad

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

nejde o taký prípad

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
1

cieľové indikátory sa nezaoberajú, ako sa znížia náklady na správu registratúry - výstupy, sú len predpokladané nejaké vstupné ukazovatele ako počet spracovaných dokumentov. O zvýšení efektivity nevypovedá ani počet nových regálov na uloženie registratúry.

Komentár k merateľným ukazovateľom

Zvolené merateľné ukazovatele nevypovedajú o efektivite/úsporách, ktoré by mal projekt priniesť. nie je známy podiel elektronicky spracovaných záznamov na celkovom počte záznamov, rovnako z projektu a ukazovateľov nie je jasné, či ide o plnú elektronizáciu záznamov alebo len ich identifikačných údajov.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je skôr o riešení základnej činnosti univerzity, ktorá jej vyplýva zo zákona o registratúre. Rozvojový potenciál je sporný, nedostatočne opísaný. Digitalizácia agendy by pritom mohla byť vysoko relevantným cieľom rozvojového projektu, s čím ale súvisí širšia informatická podpora procesov, riadenia a pod.

Celkový počet bodov
47.88

Filter

Filter