Zvýšenie kvality vzdelávania obnovou a modernizáciou IKT zariadení, softvéru a laboratórných technológií univerzity s ohľadom na potreby a očakávania praxe

Základné informácie

Tematická oblasť: 2015.2. Rozvojové projekty verejných vysokých škôl

Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania obnovou a modernizáciou IKT zariadení, softvéru a laboratórných technológií univerzity s ohľadom na potreby a očakávania praxe

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
14

Po preštudovaní dokumentu Strategia_rozvoja_TnUAD_do_roku_2020.pdf je možné konštatovať že aktivity smerujú k dosiahnutiu strategických cielov z dokumentu, jednoznačné mapovanie aktivík k cieľom však v žiadosti chýba, prípadne aj detailnejšie vysvetlenie ako sa daný ciel aktivitou naplňa a v akej miere.

Konzistentnosť projektu
4

Podaný projektový zámer je zoskupením 3 aktivít, ktoré primárne sledujú rôzne ciele (v zmysle Strategie rozvoja TnUAD). Každá z aktivít je de facto samostatným realizačným projektom. Takéto nastavenie projektu a jeho harmonogram vykazuje nasledovné riziká resp. nekonzistenciu:
- aktivita Softvér pre prax časovo úplne predbieha IT infraštruktúru, takže sa bude HW SWpP inštalovať do pôvodnej serverovne a tá sa až následne bude prerávať,
- obdobný problém IDM sa bude inštalovať do serverovne ktorá sa bude v rovnakom čase prerábať a doplnať o nové technológue ktoré by asi mali byť použité aj pre IDM a SWpP (dôjde následne k reimplementácii na nový HW serverovne?)
- pri IDM mi chýbajú informácie aké univerzitné IS budú integtrované na IDM, v prípade nasadenia IDM je to klúčový údaj projektu pretože samotné nasadenie IDM nič nerieši pokial nie sú identity zdielané ostatnými IS organizácie (ideálne všetkými). Koľko IS bude k 1.4.2016 pripojených na IDM a budú zdielať identity a oprávnenia? Uvedené sú len 2 IS ato len ako zdrojové IS identít.
- pri IDM mi chýba informácia či IDM bude integrované aj na IAM UPVS pre potreby zabezpečenia e-gov služieb (TnUAD je verejná VŠ a preto sa na ňu vzťahujú povinnosti zákona 305/2013 o e-governmente)

Rozpočet projektu
19

Rozpočet je pomerne dobre detailný a akceptovateľný, v prípade nakupu licencí by som ocenil aj počet používateľov na ktoré sú SW licencované. Ocenujem aj detailný vysvetlujúci popis k jednotlivým komponentom a účel ich použitia

Riadenie projektu
3

Riešiteľský tím: OK
Harmonogram: len rámcový za každú aktivitu, chýbajú časové závislosti medzi aktivitami (vid problém konzistencie)
Pravidlá riadenia a rozhodovania v projekte: neuvedené
Riziká: neuvedené
Dokumentácia: nie je uvedené či pre projekty už je pripravená nejaká dokumentácia (niektoré termíny už bežia), napr. štúdia realizovateľnosti, v prípade prestavby serverovne projekt prestavby ( v rozpočte nie sú na to položky).

Hodnota projektu
15

Hodnotenie podľa aktivít, pretože spolu to nedáva zmysel (aktivita = 10b max):
- IDM => background IT riesenie, zvyšuje efektivitu a bezpečnosť, nie je však jasné či po ukončení projektu budú identity zdielané v ostatných IS a prípadne aj funkčné SSO, alebo len vytvorený IDM systém a integrácia je plánovaná až v budúcnosti. Mám podozrenie že platí variant 2, preto len 3/10)
- IT infraštruktúra => rieši primárne nutnú prevádzkovú obnovu, síce zvyšuje efektivitu a backgroundovo podporuje ciele v IT, nie je však jasné aké majú dopady voči strategickým cieľom v oblasti vdelávania a VaV (5/10)
- Softvér pre prax => OK super priama podpora pre pedagogický proces, vedu a výskum zo zameraním na praktické použitie pre potreby praxe(10/10)

mínus 3 body za nevhodne nastavené merateľné ukazovatele

celkom: 15/30

Miera spolufinancovania
2.50

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
3

2 aktivity (IDM, infraštruktúra) sa týkajú všetkých súčastí (4 fakulty)
pri aktivita Softvér pre prax, nie je jasné ktorých súčastí sa týka

Debarierizácia akademického prostredia
0

projekt nerozpočtuje kapitálové výdavky na debarierizáciu akademického prostredia

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

projekt sa nezaoberá zlepšením uplatniteľnosti absolventov vysokej školy na trhu práce

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
1

projekt sa okrajovo zaoberá zvyšovaním efektívnosti inštitúcie, alebo pomer medzi nákladmi a prínosmi je veľmi nízky

Komentár k merateľným ukazovateľom

Merateľné ukazovatele sú nevhodne navrhnuté. Merateľné ukazovatele projektu majú merať dosiahnutie cieľa a nie úspešnosť implementácie nástroja. Navrhujem ich zmeniť napr. naledovné ukazovateľe sú vhodnejšie:
- komplexnosť implementácie IDM systému merať počtom IS ktoré zdielajú identity a tiež počtom užívateľov ktorým sa ulahčuje prístup cez jednotné prihlásenie SSO (Single Sign On), miera úspešnosti projektu sa vyjadrí pomerovo napr. počet IS ktoré zdielajú identity/počet všetkých IS univerzity, obdobne pri používateľoch
- IT infraštruktúra => vhodnejší je pomer počtu konsolidovaných IS na nové prostredie voči počtu všetkých IS univerzity po ukončení projekt, Dlhodobým cieľom by malo byť 100% ale ako etalón úspešnosti aktivitymtreba zadefinovať % ktoré sa plánuje po ukončení projektu a porovnať či bolo splnené pri konci projektu
- pri Softvér pre prax je by bolo vhodné uviesť pre kolko výskumných/vedeckých aktivít sa dané SW plánujú použiť a na kolkých sa reálne začali používať cca po n mesiacoch po ich zakúpení.

Záverečný komentár a odporúčania

Podaný projektový zámer je zoskupením 3 aktivít, ktoré primárne sledujú rôzne ciele. Každá z aktivít je de facto samostatným realizačným projektom. Takéto nastavenie projektu a jeho harmonogram vykazuje značné riziká a nekonzistenciu. Aktivity vykažu lepšiu pridanú hodnoty úspešnosť ak budú realizované samostatnými projektami.
Projekt ako celok by som neodporúčal.
Jednoznačne odporúčam na realizáciu aktivitu "Softvér pre prax" formou samostatného projektu.

Celkový počet bodov
61.50

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Citovaná je len všeobecná formulácia stratégia rozvoja do roku 2020, bez uvedenia nejakých aktualizácií, či merateľných ukazovateľov.

Konzistentnosť projektu
8

Projekt len v jednej z troch aktivít má vyslovene rozvojový charakter, inak ide len o obnovenie zastarávajúcej IT techniky. Nevylučujem potrebu obnovy IT v istej periodicite, je však na plánovaní inštitúcie toto robiť pravidelne a postupne, obnova nemá charakter rozvoja, len update na nový stav, bez výnimočnej pridanej hodnoty, či zefektívnenia fungovania (aspoň z predloženého návrhu to tak vyplýva).

Rozpočet projektu
10

Väčšina výdavkov súvisí s celkovým zameraním projektu, teda s hardvérovým a softvérovým vybavením. Otázne sú však výdavky súvisiace s implementáciou, ktoré nie sú bližšie špecifikované a majú sa riešiť dodávateľsky (otázne je, ako prebehne VO, keďže nejde o malé položky do 5000 € - bolo by vhodné viac vyšpecifikovať). Je prekvapujúce, že nie sú v projekte plánované žiadne mzdové výdavky (a to ani vo forme dotácie, ani vo forme spolufinancovania), je teda otázkou, ako reálne personálne bude tento proces zabezpečený na úrovni VŠ (dodávka na kľúč???), a teda keď do práce nebudú zainvolvovaní aj pracovníci VŠ, tak aká bude udržateľnosť?

Riadenie projektu
5

Nie sú explicitne rozoberané riziká, ich predchádzanie a eliminácia negatív. Vzhľadom na množstvo plánovaných investícií je prekvapujúce, že v projektovom tíme nie je špecialista na VO.

Hodnota projektu
10

Už samotný fakt, že VŠ po piatich rokoch vlastne žiada o obnovu IT bez vlastného plánu obnovy hovorí, že nejde o udržateľný rozvoj. Ukazovatele vzhľadom na charakter projektu v poriadku.

Miera spolufinancovania
2.50

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
3

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Debarierizácia akademického prostredia
0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
1

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Komentár k merateľným ukazovateľom

K merateľným ukazovateľom sa vyjadrujem v rámci kritéria "Hodnota projektu".

Záverečný komentár a odporúčania

-

Celkový počet bodov
49.50

Filter

Filter