Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 2492

Názov projektu Škola Vedúci projektu
Aplikácia matematického modelovania vo výučbe predmetu „prediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizika“ STU doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Podpora vzájomného prepojenia predmetov počítačového a softvérového inžinierstva s využitím KPIkitu TUKE doc. Ing. Norbert Ádám, PhD.
TOP Aplikácia moderných informačno-komunikačných technológií na pozitívnu stimuláciu vzťahu adolescentov k realizácii zdraviu prospešných pohybových aktivít v škole a vo voľnom čase UMB doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.
Globálny polohový systém ako inovatívny prvok v pohybových aktivitách žiakov a žiačok základných škôl realizovaných v prírodnom prostredí. UMB doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.
Príprava inovatívneho študijného programu zelená ekonomika v študijnom odbore ekonómia a manažment PU prof. Ing. Peter Adamišin, PhD.
Príprava študijných materiálov pre program Environmentálny manažment v 1. stupni štúdia a nadväzného študijného programu Environmentálny manažment PU prof. Ing. Peter Adamišin, PhD.
TOP Rozvoj študijného programu Environmentálny manažment v II. stupni štúdia PU prof. Ing. Peter Adamišin, PhD.
Tvorba súboru učebných pomôcok pre novokreované manažérske disciplíny študijného programu v študijnom odbore Environmentálny manažment PU prof. Ing. Peter Adamišin, PhD.
Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov UKF Mgr. Pavol Adamka, PhD.
Diverzifikácia uplatniteľnosti absolventov študijných programov záhradníctvo a vinárstvo nadobudnutím prezentačných a somelierskych zručností SPU doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Počet záznamov: 2492 (1/250)

Filter

Filter