Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami

Názov projektu (anglický): New Model of Effective Student Practice Using Counselling in the Families with Specific Social Problems

Začiatok riešenia projektu: 2014

Koniec riešenia projektu: 2016

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 010TTU-4/2014

Vedúci projektu: prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave

Pracovisko: Teologická fakulta

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Cieľom projektu ako aplikovaného výskumu bolo vytvorenie nového konkrétneho modelu kvalitne pripravených a efektívnych skúsenostne-formačných sústredení pre študentov, ktoré sa opierajú o prenos získaných poznatkov do praxe v autentickom (nie simulovanom) životnom a pracovnom prostredí, nácvikom špecifických sociálnych a komunikačných zručností a rozvíjaním profesných kompetencií študentov s využitím najnovších vedeckých poznatkov pri konzistentnom interdisciplináronom prístupe.

Tento nový model študentských praxí spočíva v systematickej vedeckej príprave a organizovaní spoločných interakčných trojdňových pobytov študentov, učiteľov a rodín s deťmi so špecifickými potrebami. Praktická príprava študentov pri uvedených pobytoch vychádza z teoretických základov prístupu sprevádzania (counseling) ako formy sociálnej práce, v interakcii a synergii teoretických poznatkov zo sociálnej práce, pastorálnej teológie, kresťanskej filozofie a psychológie. Tieto teoretické východiská sa synergicky aplikujú pri praktickom získavaní spôsobilosti a zručností študentov v prostredí identickom s ich budúcim zamestnaním, na ktoré sa počas štúdia pripravujú. Inovatívnosť modelu prípravy študentov, bližšie charakterizovanom vo vytvorenom manuáli, spočíva najmä v širšom interdisciplinárnom využití aktuálnych teoretických poznatkov v praxi, vo vysoko efektívnej forme a obsahu praxe približujúcej sa maximálne reálnej situácii v zamestnaní po absolvovaní štúdia a v prístupe spočívajúcom v zdôraznení dôležitosti starostlivosti o všetkých členov rodiny, ktorej jeden člen prežíva sociálne problémy.

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

The aim of the project as applied research was creating a new model of effective student practices, which rely on the transfer of already acquired theoretical knowledge into practice in authentic work-like circumstances, practicing students’ specific social and communication skills and competences using latest scientific knowledge in the consistent interdisciplinary approach.

This new model of student practice, is based on systematic scientific training and organization of intensive three-day interaction sessions of students, teachers and families with children with special needs.The preparation of students for these sessions will be based on the theoretical knowledge of the “counseling” aproach, as a form of social work, and interaction and synergy of theoretical knowledge in social work, pastoral theology, Christian philosophy and psychology.These theoretical resources are applied synergistically in practical acquisition of desired skills and competences of students in an environment identical to their future profession, for which they are trained during their studies.The novelty of this new model of student practice, described in published manual, lies mainly in the broad interdisciplinary use of current theoretical knowledge in practice, in a highly effective form and content of such practice approaching as much as possible the real situation and requirements of the profession after graduation and in the approach emphasizing the importance of taking care of all the members of the family in which one member is experiencing social problems.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 36 113,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
GII Šmidová, Mária (100%): Metodická príručka k efektívnej študentskej praxi. 2016
AAB Šmidová, Mária (100%); Dobríková, Patricia (0%); Krupa, Slavomír (0%): Využitie sprevádzania v sociálnej práci. 2015
FAI Šmidová, Mária (100%); Krupa, Slavomír (0%); Dobríková, Patricia (0%): Tréning dobrovoľníkov na sprevádzanie ľudí so špecifickými potrebami. 2015
AFB Šmidová, Mária (100%): Counseling - nová metóda v príprave dobrovoľníkov pri pomoci ľuďom so špecifickými potrebami. 2015 Trnava : Dobrá kniha, 2015. ISBN 978-80-7141-969-3
GII West, Daniel J. (0%); Šmidová, Mária (0%); Žuffa, Jozef (0%); Šmidová, Mária (100%); Csontos, Ladislav (0%); Dobríková, Patricia (0%): Counselling a nové perspektívy sociálnej práce. 2014
AFF Šmidová, Mária (100%): Couseling v pomoci rodinám. 2014 Trnava : Dobrá kniha, 2014. ISBN 978-80-7141-899-3
AFF Žuffa, Jozef (100%): Rozvoj zručností v sprevádzaní. 2014 Trnava : Dobrá kniha, 2014. ISBN 978-80-7141-899-3

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Internetová stránka o projekte KEGA 010TTU-4/2014 s názvom "Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami" Na stránke sú uvedené princípy projektu, popis jednotlivých efektívnych študentských praxí, fotografie z praxí, pozvánky, programy a výstupy z workshopov a konferencií, ktoré boli realizované v rámci projektu. Taktiež tu návštevníci nájdu videomanuál counselingu. http://tftu.sk/counseling
Konferencia "Sprevádzanie v sociálnej práci" priniesla skúsenosti zo zahraničia Správa o Medzinárodnej konferencii "Sprevádzanie v sociálnej práci" na internetovej stránke Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. http://tftu.sk/sk/konferencia-sprev-dzanie-v-soci-lnej-pr-ci-priniesla-sk-senosti-zo-zahrani-ia
Sprevádzanie v sociálnej práci Zostrih z Medzinárodnej konferencie "Sprevádzanie v sociálnej práci" https://www.youtube.com/watch?v=IuRO565VQGo
Videomanuál Tréningový videomanuál, vytvorený riešiteľmi za aktívnej spoluúčasti študentov. https://www.youtube.com/embed/1C0jTD8GnN8
"Archa prijatia v náručí študentov a pedagógov" Článok v univerzitnom časopise UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS o 1. zrealizovanej efektívnej študentskej praxi v dňoch 29. - 31.5. 2015. Autorka - Petronela Lesanská http://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/casopis-tu_3-2015_kor2.pdf
"Dvadsiatka študentov sa v Rodinkove učila, ako efektívne pomáhať" Článok o priebehu 2. zrealizovanej efektívnej praxi v dňoch 3. - 5.12.2015, zverejnený na stránke Tlačovej agentúry Konferencie biskupov Slovenska. Autorka - Mária Šmidová https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151214028
"Teologická fakulta TU asistovala rodinám s deťmi s Downovým syndrómom" Článok o priebehu 3. zrealizovanej efektívnej praxi v dňoch 17.-19. júna 2016, zverejnený na stránke Tlačovej agentúry Konferencie biskupov Slovenska. Autorka - Mária Šmidová https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160627022
"Skúsenosti s counselingom zo zahraničia" Článok v univerzitnom časopise UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS o realizácii medzinárodnej vedeckej konferencie "Sprevádzanie v sociálnej práci". http://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-3-2016_na_web.pdf
"Ako pomôcť rodičom s deťmi s downovým syndrómom " Článok v univerzitnom časopise UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS o priebehu 3. zrealizovanej efektívnej praxi v dňoch 17.-19. júna 2016. Autorka - Marianna Hamarová. http://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-3-2016_na_web.pdf

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter