Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami

Basic informations

Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Project name (Slovak): Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami

Project name (English): New Model of Effective Student Practice Using Counselling in the Families with Specific Social Problems

Start of project: 2014

End of project: 2016

Condition of project: Ukončený

Project number: 010TTU-4/2014

Project leader: prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

University: Trnavská univerzita v Trnave

Department: Teologická fakulta

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Cieľom projektu ako aplikovaného výskumu bolo vytvorenie nového konkrétneho modelu kvalitne pripravených a efektívnych skúsenostne-formačných sústredení pre študentov, ktoré sa opierajú o prenos získaných poznatkov do praxe v autentickom (nie simulovanom) životnom a pracovnom prostredí, nácvikom špecifických sociálnych a komunikačných zručností a rozvíjaním profesných kompetencií študentov s využitím najnovších vedeckých poznatkov pri konzistentnom interdisciplináronom prístupe.

Tento nový model študentských praxí spočíva v systematickej vedeckej príprave a organizovaní spoločných interakčných trojdňových pobytov študentov, učiteľov a rodín s deťmi so špecifickými potrebami. Praktická príprava študentov pri uvedených pobytoch vychádza z teoretických základov prístupu sprevádzania (counseling) ako formy sociálnej práce, v interakcii a synergii teoretických poznatkov zo sociálnej práce, pastorálnej teológie, kresťanskej filozofie a psychológie. Tieto teoretické východiská sa synergicky aplikujú pri praktickom získavaní spôsobilosti a zručností študentov v prostredí identickom s ich budúcim zamestnaním, na ktoré sa počas štúdia pripravujú. Inovatívnosť modelu prípravy študentov, bližšie charakterizovanom vo vytvorenom manuáli, spočíva najmä v širšom interdisciplinárnom využití aktuálnych teoretických poznatkov v praxi, vo vysoko efektívnej forme a obsahu praxe približujúcej sa maximálne reálnej situácii v zamestnaní po absolvovaní štúdia a v prístupe spočívajúcom v zdôraznení dôležitosti starostlivosti o všetkých členov rodiny, ktorej jeden člen prežíva sociálne problémy.

Description of original results of the project in English

The aim of the project as applied research was creating a new model of effective student practices, which rely on the transfer of already acquired theoretical knowledge into practice in authentic work-like circumstances, practicing students’ specific social and communication skills and competences using latest scientific knowledge in the consistent interdisciplinary approach.

This new model of student practice, is based on systematic scientific training and organization of intensive three-day interaction sessions of students, teachers and families with children with special needs.The preparation of students for these sessions will be based on the theoretical knowledge of the “counseling” aproach, as a form of social work, and interaction and synergy of theoretical knowledge in social work, pastoral theology, Christian philosophy and psychology.These theoretical resources are applied synergistically in practical acquisition of desired skills and competences of students in an environment identical to their future profession, for which they are trained during their studies.The novelty of this new model of student practice, described in published manual, lies mainly in the broad interdisciplinary use of current theoretical knowledge in practice, in a highly effective form and content of such practice approaching as much as possible the real situation and requirements of the profession after graduation and in the approach emphasizing the importance of taking care of all the members of the family in which one member is experiencing social problems.

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Pumped for the entire period of the project 36 113,00 0,00

List of project outcomes for the entire solution

Publishing activity

Category code Specific output, name (ISBN, number of pages a i.)
GII Šmidová, Mária (100%): Metodická príručka k efektívnej študentskej praxi. 2016
AAB Šmidová, Mária (100%); Dobríková, Patricia (0%); Krupa, Slavomír (0%): Využitie sprevádzania v sociálnej práci. 2015
FAI Šmidová, Mária (100%); Krupa, Slavomír (0%); Dobríková, Patricia (0%): Tréning dobrovoľníkov na sprevádzanie ľudí so špecifickými potrebami. 2015
AFB Šmidová, Mária (100%): Counseling - nová metóda v príprave dobrovoľníkov pri pomoci ľuďom so špecifickými potrebami. 2015 Trnava : Dobrá kniha, 2015. ISBN 978-80-7141-969-3
GII West, Daniel J. (0%); Šmidová, Mária (0%); Žuffa, Jozef (0%); Šmidová, Mária (100%); Csontos, Ladislav (0%); Dobríková, Patricia (0%): Counselling a nové perspektívy sociálnej práce. 2014
AFF Šmidová, Mária (100%): Couseling v pomoci rodinám. 2014 Trnava : Dobrá kniha, 2014. ISBN 978-80-7141-899-3
AFF Žuffa, Jozef (100%): Rozvoj zručností v sprevádzaní. 2014 Trnava : Dobrá kniha, 2014. ISBN 978-80-7141-899-3

Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)

Output name Description of output Link
Internetová stránka o projekte KEGA 010TTU-4/2014 s názvom "Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami" Na stránke sú uvedené princípy projektu, popis jednotlivých efektívnych študentských praxí, fotografie z praxí, pozvánky, programy a výstupy z workshopov a konferencií, ktoré boli realizované v rámci projektu. Taktiež tu návštevníci nájdu videomanuál counselingu. http://tftu.sk/counseling
Konferencia "Sprevádzanie v sociálnej práci" priniesla skúsenosti zo zahraničia Správa o Medzinárodnej konferencii "Sprevádzanie v sociálnej práci" na internetovej stránke Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. http://tftu.sk/sk/konferencia-sprev-dzanie-v-soci-lnej-pr-ci-priniesla-sk-senosti-zo-zahrani-ia
Sprevádzanie v sociálnej práci Zostrih z Medzinárodnej konferencie "Sprevádzanie v sociálnej práci" https://www.youtube.com/watch?v=IuRO565VQGo
Videomanuál Tréningový videomanuál, vytvorený riešiteľmi za aktívnej spoluúčasti študentov. https://www.youtube.com/embed/1C0jTD8GnN8
"Archa prijatia v náručí študentov a pedagógov" Článok v univerzitnom časopise UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS o 1. zrealizovanej efektívnej študentskej praxi v dňoch 29. - 31.5. 2015. Autorka - Petronela Lesanská http://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/casopis-tu_3-2015_kor2.pdf
"Dvadsiatka študentov sa v Rodinkove učila, ako efektívne pomáhať" Článok o priebehu 2. zrealizovanej efektívnej praxi v dňoch 3. - 5.12.2015, zverejnený na stránke Tlačovej agentúry Konferencie biskupov Slovenska. Autorka - Mária Šmidová https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151214028
"Teologická fakulta TU asistovala rodinám s deťmi s Downovým syndrómom" Článok o priebehu 3. zrealizovanej efektívnej praxi v dňoch 17.-19. júna 2016, zverejnený na stránke Tlačovej agentúry Konferencie biskupov Slovenska. Autorka - Mária Šmidová https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160627022
"Skúsenosti s counselingom zo zahraničia" Článok v univerzitnom časopise UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS o realizácii medzinárodnej vedeckej konferencie "Sprevádzanie v sociálnej práci". http://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-3-2016_na_web.pdf
"Ako pomôcť rodičom s deťmi s downovým syndrómom " Článok v univerzitnom časopise UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS o priebehu 3. zrealizovanej efektívnej praxi v dňoch 17.-19. júna 2016. Autorka - Marianna Hamarová. http://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-3-2016_na_web.pdf

Final evaluation of the commission KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter