Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Názov projektu (slovenský): Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine

Názov projektu (anglický): Contrastive analysis of fixed expressions in German and Slovak

Začiatok riešenia projektu: 2014

Koniec riešenia projektu: 2016

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 042UK-4/2014

Vedúci projektu: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Projekt prináša originálne výsledky v dvoch smeroch. Po prvý krát v slovenskej germanistike podáva v podobe vysokoškolskej učebnice podrobný prehľad o všetkých teoretických otázkach skúmania ustálených slovných spojení a opis najnovších lingvistických prístupov k ich extrakcii z lingvistických korpusov pomocou moderných metód počítačovej lingvistiky a predkladá tiež vlastnú koncepciu didaktizácie problematiky kolokácií v príprave študentov filologických smerov na vysokých školách. V praktickej časti sú dôsledne aplikované vlastné teoretické a metodologické východiská pri didaktizácii výučby kolokácií v podobe tematicky zameraných lekcií. Pri tvorbe učebnice autori vychádzali z najnovších vedeckých výskumov, na ktoré nadväzovali a posúvali ich ďalej. Cvičebnicovú časť autori koncipovali a zostavili podľa najnovších metodických a didaktických postupov a opierali sa o autentické texty a o možnosti didaktického využitia korpusovej lingvistiky. Teoretické a metodologické východiská sú zhrnuté aj v čiastkových štúdiách riešiteľov projektu v monotematickom zborníku "Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik" (Wien: LIT-Verlag 2016). V štúdiách sa analyzuje miesto kolokácií v jazykovom systéme, skúma ich funkcia v komunikácii, diskutuje sa o ich mieste vo vyučovaní cudzích jazykov a definujú sa metodické postupy pri práci s kolokáciami vo vyučovaní. Poukazuje sa tiež na ich vlastnosti ako prvkov slovnej zásoby a na možnosti korpusovej lingvistiky pri lingvistickej a lingvodidaktickej práci s kolokáciami.

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

The project delivers genuine results in two ways. For the first time in the history of German Studies in Slovakia a detailed overview of all theoretical questions examining idioms and a description of the latest linguistic approaches to their extraction from linguistic corpora using modern methods of computational linguistics have been composed into a university textbook. At the same time, it also presents its own concept of the didactic implementation of collocations in the preparation of students of philological programs at universities. In the practical part, genuine theoretical and methodological approaches in teaching collocations are consistently implemented in the form of topic-based lessons. When creating the textbook, the authors drew from the latest scientific research, which they followed up on and expanded. The authors conceived and compiled the practical part according to the latest methodological and teaching practices, and relied on authentic texts and the possibility of educational use of corpus linguistics. The theoretical and methodological approaches are summarized in the papers published by the project team in the monothematic volume "Kollokationsforschung and Kollokationsdidaktik" (Wien: LIT Verlag 2016). The studies discuss the position of collocations in the language system, examining their role in communication, discussing their position in foreign language teaching and at the same time they define the methodological skills when working with collocations in the lesson. The focus is also on their properties as elements of vocabulary and the possibilities of corpus linguistics when working with collocations on a linguistic and linguo-didactic level.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 12 233,85 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AEC Vajičková, Mária (100%); Blasge, Ingrid (0%): Zur Abgrenzung von Kollokationen. 2014 Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2014. ISBN 978-3-943906-13-4
AFC Vajičková, Mária (100%); Anoca, Dagmar Maria (0%); Luţă, Marilena (0%): Kolokácie vo vyučovaní cudzích jazykov. 2014 ISSN 0557-272X
AEC Vajičková, Mária (100%); Vietorová, Nina (0%); Kvetko, Pavol (0%); Žitný, Milan (0%): Assoziationen versus Kollokationen. 2015 Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2015. ISBN 978-3-943906-20-2
ADF Hromadová, Katarína (40%); Šajánková, Monika (20%); Ďurčo, Peter (40%): Evaluation des Testverfahrens zum Projekt "Kontrastive Analyse der festen Wortverbindungen im Deutschen und Slowakischen". 2015 Bratislava : Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, ISSN 1338-0796
AFG Steyer, Kathrin (33%); Mellado, Carmen (33%); Ďurčo, Peter (34%): Combinaciones usuales de palabras en alemán de valor adverbial: patrones sintagmáticos como parámetro de equivalencia en Eslovaco y Español. 2015 [S.l.] : [LEXYTRAD], 2015.
AFG Benko, Vladimír (50%); Ďurčo, Peter (50%): Aranea: Comparable Gigaword Web Corpora. 2015 [S.l.] : LEXYTRAD, 2015.
FAI ĎURČO, PETER (HRSG): KOLLOKATIONSFORSCHUNG UND KOLLOKATIONSDIDAKTIK. MÜNSTER ETC.: LIT VERLAG, 2016. ISBN 3-643-50784-6
AEC Tomášková, Simona: Kollokationen in der Wissenschaftssprache am Beispiel von Astrophysik. In ĎURČO, PETER (HRSG): KOLLOKATIONSFORSCHUNG UND KOLLOKATIONSDIDAKTIK. MÜNSTER ETC.: LIT VERLAG, 2016. ISBN 3-643-50784-6. S. 121-136
AEC Vajičková, Mária: Wie ist der Einfluss von Assoziationen auf den Erwerb von Kollokationen? In ĎURČO, PETER (HRSG): KOLLOKATIONSFORSCHUNG UND KOLLOKATIONSDIDAKTIK. MÜNSTER ETC.: LIT VERLAG, 2016. ISBN 3-643-50784-6. S. 137-146
AEC Ďurčo, Peter: Zum Konzept der Kollokationsdidaktik und des Kollokationslernens bei Germanistikstudenten. In ĎURČO, PETER (HRSG): KOLLOKATIONSFORSCHUNG UND KOLLOKATIONSDIDAKTIK. MÜNSTER ETC.: LIT VERLAG, 2016. ISBN 3-643-50784-6. S. 147-172
AEC Gergel, Peter: Zum Einsatz von authentischen Texten bei der Aneignung von Kollokationen. In ĎURČO, PETER (HRSG): KOLLOKATIONSFORSCHUNG UND KOLLOKATIONSDIDAKTIK. MÜNSTER ETC.: LIT VERLAG, 2016. ISBN 3-643-50784-6. S. 173-182
AEC Kolečáni Lenčová, Ivica: Kollokationen: Theorie versus Praxis? oder Kollokationen im Fremdsprachenunterricht. In ĎURČO, PETER (HRSG): KOLLOKATIONSFORSCHUNG UND KOLLOKATIONSDIDAKTIK. MÜNSTER ETC.: LIT VERLAG, 2016. ISBN 3-643-50784-6. S. 215-226
AEC Šajánková, Monika: Entwicklung der produktiven Kollokationskompetenz bei Germanistikstudenten in der Slowakei. In ĎURČO, PETER (HRSG): KOLLOKATIONSFORSCHUNG UND KOLLOKATIONSDIDAKTIK. MÜNSTER ETC.: LIT VERLAG, 2016. ISBN 3-643-50784-6. S. 227-236
AEC Tomášková, Simona: Routineformeln mit diskursdeiktischer Funktion im Deutschen und im Slowakischen. In: Lojová, G., Kostelníková, M., Vajičková, M. (Eds.): Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2016. Studies in Foreign Language Education, Volume 8. S. 150 - 168. ISBN 978-3-943906-28-8
ACC Vajičková, Mária: Theoretische Aspekte der Kollokationen Teil A. In: Kollokationen im Unterricht : Ein Lehr- und Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-29-5. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2016. - S. 11-49
ACC Vajičková, Mária, Ďurčo, Peter: Didaktische Aspekte der Kollokationen Teil C. In: Kollokationen im Unterricht : Ein Lehr- und Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-29-5. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2016. - S. 119-144
BEE Šajánková, Monika: Lektion I. Verkehr und Reisen. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2016. ISBN 978-3-943906-29-5. S. 146-158.
BEE Gergel, Peter: Lektion II. Wohnen. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2016. ISBN 978-3-943906-29-5. S. 159-168.
BEE Gergel, Peter: Lektion III. Wohnung und Haus. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2016. ISBN 978-3-943906-29-5. S. 169-178.
BEE Hromadová, Katarína, Charfaoui, Emília: Lektion IV. Gesundheit und gesundheitliche Fürsorge. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2016. ISBN 978-3-943906-29-5. S. 179-193.
BEE Ďurčo, Peter: Lektion V. Malen und Zeichnen als Hobby. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2016. ISBN 978-3-943906-29-5. S. 194-203.
BEE Kolečáni Lenčová, Ivica: Lektion VI. Musik. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2016. ISBN 978-3-943906-29-5. S. 204-217.
BEE Tomášková, Simona: Lektion VII. Landschaften. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2016. ISBN 978-3-943906-29-5. S. 218-228.
BEE Tomášková, Simona: Lektion VIII. Tiere und Pflanzen. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2016. ISBN 978-3-943906-29-5. S. 229-238.
BEE Tomášková, Simona: Lektion IX. Das Wetter und die Umwelt. In: Ďurčo, Peter, Vajičková, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2016. ISBN 978-3-943906-29-5. S. 239-249.
ACB Charfaoui, Emília: Nemecký jazyk pre nefilológov. 7. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, 226 s.
AED Tomášková, Simona: Gesprächsspezifische Formeln mit dem Verb zurückkommen als Mittel der Wiederaufnahme im Diskurs. In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 40 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8177-026-5. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. - S. 115-128 [CD-ROM]
ACC Ďurčo, Peter: Ansätze zur Analyse der Kollokationen Teil B In: Kollokationen im Unterricht : Ein Lehr- und Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-29-5. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2016. - S. 51-118

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Kolokačná databáza k projektu http://www.vronk.net/wicol_pieskovisko/index.php/Main_Page
Kolloquium zur Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik Medzinárodné sympózium v Bratislave 15.-16.10.2015 https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-nemeckeho-jazyka-a-literatury/podujatia/

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter