Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Názov projektu (slovenský): Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít

Názov projektu (anglický): The conceptual modernization of content and methodic support for courses in higher education for teachers of technical universities

Začiatok riešenia projektu: 2013

Koniec riešenia projektu: 2015

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 026SPU-4/2013

Vedúci projektu: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pracovisko: Fakulta ekonomiky a manažmentu

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Projekt bol zameraný na rozšírenie poznatkov z oblasti aplikovanej pedagogickej disciplíny vysokoškolskej pedagogiky , ktorá zažíva v SR po roku 1989 vo svojom vedecko-metodologickom základe stagnáciu. Všeobecne sa predpokladá, že vysoké školy sú vrcholnými inštitúciami vzdelávacieho systému, avšak neustále sa ozývajú kritické hlasy týkajúce sa nerovnakej kvality úrovne vzdelávania v týchto inštitúciách a celkovej kvality vysokoškolskej výučby. Požiadavka skvalitňovania vysokoškolskej výučby býva zvyčajne formulovaná ako výzva ( napr. Bolonská deklarácia, 1999) alebo odporučenie v dokumentoch vzdelávacej politiky (Adoption 1997, Biela kniha 2001) alebo je súčasťou hodnotiacich správ akreditačných komisií či iných evaluačných a expertných inštitúcií. Aj samotné vysoké školy oblasť skvalitňovania výučby uvádzajú vo svojich rozvojových programoch. Avšak menej sú už presadzované v praxi konkrétne zmeny a inovácie. V programoch celoživotného vzdelávania vysokoškolských učiteľov je potrebné sledovať jednak odborný rast a zvlášť aj pedagogicko-psychologickú pripravenosť jednotlivých vedecko-pedagogických pracovníkov ako súčasť získavania vedecko-akademických hodností a vedecko-pedagogických titulov. Praktickým a najvýznamnejším výstupom projektu bolo vypracovanie inovačného modelu Kurzu vysokoškolskej pedagogiky so zámerom rozvíjania pedagogicko-psychologických kompetencií vysokoškolských učiteľov, ktorý bol reálne overený v praxi. Poznanie vysokoškolskej pedagogiky umožňuje vysokoškolským učiteľom:
- osvojiť si a rozvíjať poznatky z oblasti výchovy a vzdelávania na terciárnom stupni a uplatniť ich pri sprostredkovaní obsahu disciplín svojej odborovej špecializácie,
- byť nielen vedec a expert vo svojom odbore, ale aj kvalitný učiteľ, ktorý je schopný primerane  sprostredkovať poznatky odboru svojim študentom a stimulovať ich záujem, predchádzať náhodilosti vo vyučovaní a intuitívnym spôsobom pedagogickej činnosti, porozumieť procesom učenia a vyučovania a budovať pozitívny vzťah k študentom a k svojej profesii. 

 

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

The project aimed to expand knowledge in the field of applied educational discipline Higher education pedagogy, which is experiencing stagnation  in its scientific and methodological foundations  after 1989 in Slovakia. It is generally believed that higher education institutions are the supreme institutions in the educational system, but continually is echoing the criticism regarding unequal quality of education in these institutions and the overall lack of quality teaching at universites and colleges.  Higher education requirements for quality improvement are usually framed as a challenge (eg. The Bologna Declaration, 1999) or recommendations in documents of educational policy (Adoption 1997 White Paper, 2001) and they are part of the evaluation reports of the accreditation commissions or other evaluation and expert institutions. Even the universities themselves referre to  improvment of the teaching in their development programs. However, less are already enforced in the practice specific changes and innovation. The lifelong learning programs for teachers in higher education need to monitor both professional growth and especially the pedagogical-psychological readiness of the staff as the part of obtaining their academic degrees and academic titles. Practical and most important outcome of the project was to develop an innovative model of courses in higher education pedagogy with regard to developing the educational and psychological competencies of university teachers, which was actually verified in practice. Knowledge of the higher education pedagogy provides:
- to acquire and develop knowledge in the field of education and training at tertiary level, and use it in the teaching of their field of study specialization,
- to be both scientist and expert in their field, but also a quality teacher who is able to adequately convey the knowledge of the field specialization to their students and stimulate their interest, prevent randomization in teaching and intuitive ways of teaching activities, to understand the teaching and learning process and build positive relationships with students and to their profession.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 12 854,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AED ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. - KOTRLA, M. Exkurzia ako forma vysokoškolskej výučby zvyšujúca kvalitu odbornej profilácie študenta. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. Pre dnešný svet. Ružomberok. 2015. s. 958-967. ISBN 978-80-561-0246-6.
AED SVITAČOVÁ, E. - ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Globálne kompetencie a zručnosti - kľúčové kompetencie absolventov vysokých škôl a univerzít v novom podnikateľskom prostredí. In Pedagogica actualis VI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015. ISBN 978-80-8105-709-0.
AED ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Vysokoškolská pedagogika a príprava učiteľov odborných predmetov v retrospektíve existencie Katedry pedagogiky a psychológie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. In ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolské vzdelávanie - 50 rokov pedagogického vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: recenzovaný zborník vedeckých prác, Nitra 2015. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015, s. 7--18. ISBN 978-80-552-1376-7.
AED ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Význam a prínos pedagogického vzdelávania vysokoškolských učiteľov. In Pedagogica actualis VI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015, s. 398--403. ISBN 978-80-8105-709-0
BDE ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Pedagogika a sociológia vo vysokoškolskom vzdelávaní. In Zemědělská škola. Roč. 77, č. 77 (2015), s. 12--13. ISSN 0044-3875.
AEC ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. The new VET professionals - entrepreneurship trainers for VET. In ICABR 2014. Brno. 2015. s. 926--937. ISBN 978-80-7509-223-6.
AED ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T.(ed.) Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolské vzdelávanie - 50 rokov pedagogického vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: recenzovaný zborník vedeckých prác, Nitra 2015. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015, s. 7--18. ISBN 978-80-552-1376-7.
AEC Šeben Zaťková, Tímea (100%): Učebné štýly v edukačných priekumoch. 2015 Brno : Mendelova univerzita, 2015. ISBN 978-80-7509-287-8
AEC Šeben Zaťková, Tímea (100%): Vysokoškolská výučba a globálne rozvojové vzdelávanie. 2015 Brno : Mendelova univerzita, 2015. ISBN 978-80-7509-256-4
AEC Svitačová, Eva (100%): Formovanie globálnych kompetencií pomocou globálneho rozvojového vzdelávania. 2015 Brno : Mendelova univerzita, 2015. ISBN 978-80-7509-287-8
AED Svitačová, Eva (50%); Šeben Zaťková, Tímea (50%); Čipkár, Ján (0%); Poláček, Miroslav (0%): Globálne kompetencie a zručnosti - kľúčové kompetencie absolventov vysokých škôl a univerzít v novom podnikateľskom prostredí. 2015 Košice : Technická univerzita, 2015. ISBN 978-80-553-2221-6
AED Kováčiková, Elena (50%); Svitačová, Eva (50%): Formation of social competences within global development education of university graduates. 2015 Nitra : Constantine the Philosopher University, 2015. ISBN 978-80-558-0813-0
AEC Svitačová, Eva (100%): Formovanie multikultúrnych kompetencií a globálnych zručností pomocou Kurzu vysokoškolskej pedagogiky na technických univerzitách. 2015 Brno : Mendelova univerzita, 2015. ISBN 978-80-7509-256-4
AED Svitačová, Eva (100%): Obsah a formy globálneho rozvojového vzdelávania na ekonomických fakultách. 2015 Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. ISBN 978-80-552-1376-7
AEC Poláček, Miroslav (100%): Sociálne zručnosti ako dôležitá súčasť pedagogicko-psychologických kompetencií vysokoškolských učiteľov. 2015 Brno : Mendelova univerzita, 2015. ISBN 978-80-7509-287-8
AED Poláček, Miroslav (100%): Sociálne zručnosti ako pilier úspechu v práci vysokoškolského učiteľa. 2015 Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. ISBN 978-80-552-1376-7
AFB ČERNÁKOVÁ E. Krátky pohľad na integráciu žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami cez názory učiteľov stredných odborných škôl. In Sborník statí z X. ročníku konference EDUCO. Brno: Tribun EU, 2015, s.45-52, ISBN 978-80-263-0902-4
AEC ČERNÁKOVÁ E. Bolo by vhodné začleniť možnosti práce so žiakmi s poruchami učenia aj do výučby didaktiky odborných predmetov. In ICOLLE 2015. Brno. 2015. s. 99-113. ISBN 978-80-7509-287-8.
AED ČERNÁKOVÁ, E. Možnosti využitia nedirektívneho vyučovania v DPŠ. In Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolské vzdelávanie. Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolské vzdelávanie - 50 rokov pedagogického vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: recenzovaný zborník vedeckých prác, Nitra 2015. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015, s. 128 -132. ISBN 978-80-552-1376-7.
AED ČERNÁKOVÁ, E. Zmeny v koncepciách vzdelávania na Slovensku po roku 1989 so zameraním na nedirektívne vyučovanie. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. Pre dnešný svet. Ružomberok. 2015. s. 235-239. ISBN 978-80-561-0246-6.
AEC ČERNÁKOVÁ, E.- PALŠOVÁ, L. Problematika odpisovania a plagiátorstva na SPU v Nitre. In Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita, 2015. s. 129-138. ISBN 978-80-7509-256-4.
ACD JEDLIČKOVÁ, L. Práca s textom, odbornými informačnými zdrojmi a publikovanie. In Vybrané kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky. 2015, Nitra : SPU. s. 165-213, ISBN 978-80-552-1431-3
ACD HOSŤOVECKÝ M. Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa. In Vybrané kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky. 2015, Nitra : SPU. s. 139-164, ISBN 978-80-552-1431-3
ACD POLÁČEK, M. Sociálne zručnosti ako dôležitá súčasť sociálno-psychologických kompetencií vysokoškolských učiteľov. In Vybrané kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky. 2015, Nitra : SPU. s. 88-118, ISBN 978-80-552-1431-3
ACD ČERNÁKOVÁ, E. Vybrané didaktické aspekty vysokoškolskej výučby. In Vybrané kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky. 2015, Nitra : SPU. s. 37-87, ISBN 978-80-552-1431-3
ACD SVITAČOVÁ, E. 2015. Etika a interkultúrne kompetencie. In Vybrané kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky. Nitra : SPU. s. 119-138, ISBN 978-80-552-1431-3
ACD ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. 2015. Vysokoškolská pedagogika a subjekty vysokoškolskej edukácie. In Vybrané kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky. Nitra : SPU. s. 8-28, ISBN 978-80-552-1431-3
ACB ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. a kol. 2015. Vybrané kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky. Nitra : SPU. 222s., ISBN 978-80-552-1431-3
AFC Jedličková, Ľubica; Šeben Zaťková, Tímea. 2015. Information literacy and communication skills of university teacher. In R&E-source. Baden. 2015. č. spec. iss. , s. 114--122.
ADE Svitačová, Eva; Šeben Zaťková, Tímea. 2015. Sociálne kompetencie a globálne zručnosti - profesijné kompetencie vysokoškolských učiteľov v inžinierskom vzdelávaní. In Lifelong learning. č. 5 (2015), s. 30--44. ISSN 1804-526X.
AFC ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T.; POLÁČEK, M. 2015. Social Skills as an Important Pillar of Managerial Success. In Proceedia economics, Volume 34, 2015, Pages 587–593, doi:10.1016/S2212-5671(15)01672-X.
AFC ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. 2015. Global development education as a tool for professional development at faculties of economics. In ICABR 2015 - v tlači
AFC HOSŤOVECKÝ M.; ČIČKA F. 2015. Development of the Web-Game-Portal focused on Serious Games for Elementary School Pupils. In R&E-source. Baden. 2015. č. spec. iss. , s. 77-81.
ADE HOSŤOVECKÝ M.; ŠTUBŇA J. Motivation of students and their determinants influencing the formation of respect for science teachers. In CISSE conference, U.S, 2014 - v tlači SPRINGER
AFD Šeben Zaťková, Tímea (50%); Žitňák, Miroslav (50%): Možnosti hodnotenia kvality výučby vybraného predmetu v podmienkach vysokých škôl. 2014 Ružomberok : VERBUM, 2014. ISBN 978-80-561-0151-3
AFB Šeben Zaťková, Tímea (100%): Rozvoj podnikateľských zručností vysokoškolských učiteľov v odbornom vzdelávaní. 2014 Bratislava : Ekonomická univerzita, 2014. ISBN 978-80-225-3960-9
AFD Svitačová, Eva (100%): Aktuálne výzvy pre globálne rozvojové vzdelávanie na ekonomických fakultách. 2014 Bratislava : Ekonomická univerzita, 2014. ISBN 978-80-225-3960-9
AFD Poláček, Miroslav (100%): Sociálne zručnosti ako dôležitý pilier manažérskej úspešnosti. 2014 Bratislava : Ekonomická univerzita, 2014. ISBN 978-80-225-3960-9
AEC Šeben Zaťková, Tímea (100%): Higher education pedagogy at Slovak university of agriculture - new trends in university teachers preparation. 2014 Sofia : STEP92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-24-7 ISSN 2367-5659
AEC Šeben Zaťková, Tímea (100%): Vysokoškolská výučba a globálne rozvojové vzdelávanie. 2014 Brno : Mendelova univerzita, 2014. ISBN 978-80-7509-001-0
AEC Černáková, Eleonóra (50%); Palšová, Lucia (50%): Problematika odpisovania a plagiátorstva na SPU v Nitre. 2014 Brno : Mendelova univerzita, 2014. ISBN 978-80-7509-001-0
AEC Svitačová, Eva (100%): Formovanie multikultúrnych kompetencií a globálnych zručností pomocou Kurzu vysokoškolskej pedagogiky na technických univerzitách. 2014 Brno : Mendelova univerzita, 2014. ISBN 978-80-7509-001-0
AEC Poláček, Miroslav (100%): Porovnanie sociálnych zručností medzi vybranými súbormi účiteľov a manažérov. 2014 Brno : Mendelova univerzita, 2014. ISBN 978-80-7509-001-0
AED Šeben Zaťková, Tímea (50%); Šinka, Karol (50%): Študentská vedecká a odborná činnosť v retrospektíve a súčasnosti. 2014 Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-552-2
AED Jedličková, Ľubica (100%): Informačná gramotnosť a komunikačné kompetencie vysokoškolského učiteľa v inžinierskom vzdelávaní vo svetle potrieb vysokoškolskej pedagogiky. 2014 Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-552-2
AED Palšová, Lucia (50%); Černáková, Eleonóra (50%): Aké je povedomie vysokoškolských študentov v oblasti odpisovania a plagiátorstvav na SPU v Nitre. 2014 Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-552-2
AED Poláček, Miroslav (100%): Hodnotenie a rozvoj sociálno-komunikačných zručností učiteľov v rámci kurzu vysokoškolskej pedagogiky. 2014 Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-552-2
AED Černáková, Eleonóra (100%): Odborné inštitucionalizované vzdelávanie v oblasti bezpečnosti potravín a výživa v SR v ostatných rokoch. 2014 Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. ISBN 978-80-552-1187-9
AED Poláček, Miroslav (100%): Emocionálna inteligencia a sociálno-komunikačné zručnosti ako významné predpoklady úspechu v manažérskej práci. 2014 Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. ISBN 978-80-552-1187-9
AED Svitačová, Eva (100%): Interkultúrne kompetencie a globálne zručnosti ekonómov a ich formovanie pomocou globálneho rozvojového vzdelávania na ekonomických fakultách. 2014 Bratislava : Pontis, 2014. ISBN 978-80-971310-3-6
AED Kapsdorferová, Zuzana (50%); Šeben Zaťková, Tímea (50%): Faktory a prvky motivácie výberu vysokoškolského štúdia - príklad ekonomicky profilovaného smeru štúdia. 2014 Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. ISBN 978-80-552-1225-8
AED HORÁČKOVÁ, M.;KAMANOVÁ, L. Reflexe pedagogické praxe z pohledu studentů. In Vybrané aspekty terciárnej edukácie a kvality vysokoškolského edukačného prostredia. 2014 Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, s. 163 - 171, 2014. ISBN 978-80-552-1225-8
AED KUČÍRKOVÁ, D. Sociálne aspekty vzdelávania učiteľov na vysokých školách. In Vybrané aspekty terciárnej edukácie a kvality vysokoškolského edukačného prostredia. 2014 Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, s. 263 - 171, 2014. ISBN 978-80-552-1225-8
AED Svitačová, Eva (50%); Mravcová, Anna (50%): Reflexia globálneho rozvojového vzdelávania na príklade ekonomicky profilovaných študijných smerov. 2014 Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. ISBN 978-80-552-1225-8
AED Šeben Zaťková, Tímea (100%); Kostrub, Dušan (0%); Bizová, Naďa (0%): Vybrané otázky terciárnej edukácie a kvalita vysokoškolského edukačného prostredia. 2014
AFC Poláček, Miroslav (100%): Hodnotenie sociálno-komunikačných zručností učiteľov a možnosti ich rozvoja. 2013 Brno : Mendelova univerzita, 2013. ISBN 978-80-7375-825-7
AFC Zaťková, Tímea (100%): Minulosť, súčasnosť a perspektívy prípravy učiteľov odborných predmetov v SR. 2013 Brno : Mendelova univerzita, 2013. ISBN 978-80-7375-825-7
AFC Černáková, Eleonóra (50%); Matejková, Eva (50%): Ako vnímajú prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami učitelia stredných odborných škôl. 2013 Brno : Mendelova univerzita, 2013. ISBN 978-80-7375-917-9
ADF Poláček, Miroslav (34%); Tirpáková, Anna (33%); Markechová, Dagmar (33%): Hodnotenie sociálno-komunikačných zručností manažérov vo vybraných podnikoch agropotravinárskeho sektora v Slovenskej republike. 2013 Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, ISSN 1336-7420
AFD Štubňa, Ján (34%); Hosťovecký, Marián (33%); Tothová, Darina (33%): Documentary movies as a motivation in science subjects. 2014 Budapest : IEEE HS, 2014. ISBN 978-1-4799-7739-0
AFC Černáková, Eleonóra (50%); Matejková, Eva (50%): Ako vnímajú prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami učitelia stredných odborných škôl. 2013 Brno : Mendelova univerzita, 2013. ISBN 978-80-7375-917-9
AFC Poláček, Miroslav (100%): Hodnotenie sociálno-komunikačných zručností učiteľov a možnosti ich rozvoja. 2013 Brno : Mendelova univerzita, 2013. ISBN 978-80-7375-917-9
AFC Zaťková, Tímea (100%): Minulosť, súčasnosť a perspektívy prípravy učiteľov odborných predmetov v SR. 2013 Brno : Mendelova univerzita, 2013. ISBN 978-80-7375-917-9
BDE Jedličková, Ľubica (100%): Práva duševného vlastníctva a ich ochrana (aj v pôdohospodárstve). 2012 Praha 2 : Ústav zemědělských a potravinářských informací, ISSN 0044-3875

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Teória a prax vysokoškolského vzdelávania virtuálna elektronická konferencia http://konferencia-kppnitra.webnode.sk/
Pedagogika a sociológia vo vysokoškolskom vzdelávaní medzinárodná vedecká konferencia http://www.fem.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/medzinarodna-konferencia-pedagogika-a-sociologia-vo-vysokoskolskom-vzdelavani/

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter