Koncipovanie štruktúry a obsahu predmetov zameraných na základné podnikateľské zručnosti v rámci študijného odboru Výrobné technológie

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Názov projektu (slovenský): Koncipovanie štruktúry a obsahu predmetov zameraných na základné podnikateľské zručnosti v rámci študijného odboru Výrobné technológie

Názov projektu (anglický): Structure design and content application of courses focused on basic business skills in the study program Manufacturing technology

Začiatok riešenia projektu: 2011

Koniec riešenia projektu: 2013

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 035TUKE-4/2011

Vedúci projektu: prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD., ING-PAED IGIP

Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach

Pracovisko: Fakulta výrobných technológií; Prešov

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Na základe určenia chronologickej postupnosti riešenia projektu zameraného na prípravu štruktúry a obsahu predmetov zameraných na základné podnikateľské zručnosti v rámci neekonomických študijných programov, sa dosiahli tieto originálne výsledky:

  1. Vytvorenie dotazníkov pre prieskum podnikateľských zručností požadovaných zamestnávateľmi v priemyselnej oblasti od absolventov VŠ technicky orientovaných študijných programov.
  2. Vykonanie prieskumu potrieb pracovného trhu so zameraním na podnikateľské zručnosti požadované od absolventov VŠ.
  3. Výskum zameraný na porovnanie požiadaviek trhu s reálnymi zručnosťami absolventov .
  4. Vytvorenie kurikúl predmetov na základe predchádzajúcich výskumov a vytvorenie návrhov na zaradenie týchto predmetov  do štruktúry osnov študijného programu Výrobné technológie. Predmety boli vytvorené v štruktúre, ktorá umožňuje získanie kreditov v rámci kreditového systému štúdia. Predmety boli definované na základe predchádzajúcich výskumných aktivít projektu v takejto štruktúre:

- Technické a ekonomické kľúčové kompetencie - predmet v zimnom semestri druhého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia;
- Základy podnikania vo Výrobných technológiách -  predmet v zimnom semestri tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia;
- Technické a ekonomické aspekty koncipovania produkcie -  predmet v zimnom semestri prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia;
- Plánovanie podnikania vo Výrobných technológiách -  predmet v zimnom semestri druhého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia;
- Riadenie výskumných a inovačných činností vo Výrobných technológiách – predmet v rámci doktorandského stupňa štúdia.

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

By establishing the chronological sequence of the project aimed to prepare the structure and content of University subjects focusing on core business skills of non-economic study programs were achieved these novel results :

  1. A questionnaire for the survey of business skills required by employers in the industrial area of University graduates in technical study programs .
  2. Implementation of the survey needs of the labor market with a focus on entrepreneurial skills required from graduates.
  3. Research aimed to compare market requirements with real skills of graduates.
  4. University subjects curricula creating on the basis of previous research and the development of proposals for the inclusion of these items in the structure of the study program curriculum Manufacturing Technology. Objects were created in the structure, which allows obtaining credits under the credit system of study. University subjects were defined on the basis of previous research activities of the project the following structure :

- Technical and Economic Key Competencies - the subject of the winter semester of the second year of the Bachelor degree study ;

- Business Basics in Manufacturing Technology - the subject of the winter semester of the third year of the Bachelor degree study ;

- Technical and Economic Aspects of the Manufacturing Conception - the subject of the winter semester of the first year of Master's degree study ;

- Business Planning in Manufacturing Technology - the subject of the winter semester of the second year of Master's degree study ;

- Manage of Research and Innovation Activities in Manufacturing Technology - the subject of the doctoral degree study.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2011 6 552,00 0,00
Čerpané v roku 2012 15 756,00 0,00
Čerpané v roku 2013 13 420,00 0,00
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 35 728,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AAA Monková, K.: Krok za krokom vo Wildfire-i, 1. Komponenty výrobnej techniky, 1. vyd. Praha : Asociace RISE, 2013, p. 261, ISBN 978-80-87670-09-5.
AAA Monková, K.: Krok za krokom vo Wildfire-i, 2. Zostavy a výkresy vo výrobnej technike, 1. vyd. - Praha : Asociace RISE, 2013, p. 212, ISBN 978-80-87670-10-1
ACA Monková, K.; Šmeringaiová A.: Vybrané kapitoly z dynamiky I., 1. vyd. - Praha : Asociace RISE, 2013, p. 192, ISBN 978-80-87670-11-8
ACA Monková, K.; Šmeringaiová A.: Vybrané kapitoly z dynamiky II., 1. vyd. - Praha : Asociace RISE, 2013, p.202, ISBN 978-80-87670-12-5
ADM Monková, K.: Virtual Geometrical Data Definition of Part with Unspecified Shape, Advanced Materials Research Vol. 871, p. 369-372, ISSN 1022-6680
ADM Monka, P.; Hloch, S.: Technological Process Design and Simulation, Applied Mechanics and Materials, Vol. 440, p. 188-193, ISSN 1660-9336
ADM Monková, K.; Fečová, V.; Hutyrova, Z.: Computer Aid of Mechanism Behaviour, Applied Mechanics and Materials, Vol. 440, p. 182-187, ISSN 1660-9336
ADM Monková, K.; Monka, P.: Specification of forces in hydraulic cylinders for lifting and transporting mechanism HR3001; Applied Mechanics and Materials, Vol. 418, 2013, p. 167-171, ISSN 1660-9336
ADM Monková, K.; Monka, P.: Vibrodiagnostics and its Application in Manufacturing Practice, Applied Mechanics and Materials, Vol. 390, 2013, p. 220-224, ISSN 1660-9336
ADM Monková, K.: Surface Roughness Characteristics of Polyamide APA after the Turning by Unconventional Cutting Tool, Advanced Materials Research, Vol. 702, 2013, p. 263-268, ISSN 1022-6680
ADM Monková, K.; Monka, P.: Surface Roughness Characteristics and Structure of Steel C45 after Wc-Co Coating and Laser Treatment, Advanced Materials Research, Vols. 622-623, 2013, p. 370-374, ISSN 1022-6680
ADM Monková, K.; Monka, P.; Jakubeczyova, D.: The Research of the High Speed Steels Produced by Powder and Casting Metallurgy from the View of Tool Cutting Life, Applied Mechanics and Materials, Vol. 302, 2013, p. 269-274, ISSN 1660-9336
AFA Monková, K.; Monka, P.: Utilization of CADCAM system at the group technology application inside the plant, Mašinostrojenie i technosfera 21 veka : sbornik trudov 19 meždunarodnoj naučno-techničeskoj konferencii : tom 3 : Sevastopol, Doneck , 2012, p. 161-164, ISSN 2079-2670
AFA Monka, P.; Monková, K.: The quality of machined surfaces obtained by two types of tools, 7th International Working Conference ’’Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches’’, University of Belgrade, Serbia, 2013, p. 217-220, ISBN 978-86-7083-790-4
AFA Monková, K.; Hloch, S.: Technological devices and processes design within education, International conference: Mašinostrojenie i technosfera XXI. veka: Sevastopol, Doneck , 2013, p.
AFA Monková, K.; Monka, P.: New approach to CNC program generation and some reasons of its utiliazation, International conference: Mašinostrojenie i technosfera XXI. veka: Sevastopol, Doneck , 2013, p.
AFC Monková, K.; Monka, P.: Aplikácia počítačových zručností pri špecifikácii pohybu mechanického systému, Trendy ve vzdělávání 2012 : informační technologie a technické vzdělávání : díl 2 , Olomouc : Gevak, 2012, p. 500-503, ISBN 978-80-86768-36-6
AFC Harčár, A.; Dračková, D.: Problémy spojené s hodnotením študentov v rámci predmetov súvisiacich s 3D modelovaním, Trendy ve vzdělávání 2012 : informační technologie a technické vzdělávání : díl 2 , Olomouc : Gevak, 2012, p. 432-435, ISBN 978-80-86768-36-6
AFC Monka, P.; Monková, K.: Suggestion of group representative with regard of plant´s production program, SGEM 2012 : 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : conference proceedings, Vol. 3, Albena, Bulgaria, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2012, p. 231-236, ISBN 1314-2704
AFC Monková, K.; Monka, P.: Exploitation of CAD/CAM system at the robot workspace definition, SGEM 2012 : 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : conference proceedings, Vol. 3, Albena, Bulgaria, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2012, p. 125-130, ISBN 1314-2704
AFC Harčár, A.; Dračková, D.: Some asects pf verification and evaluation of student´s knowledge after completed courses related to the 3D modelling, SGEM 2012 : 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : conference proceedings, Vol. 3, Albena, Bulgaria, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2012, p. 1161-1166, ISBN 1314-2704
AFC Harčár, A.: Computer visualization as tool of the level increasing of technological process, SGEM 2012 : 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : conference proceedings, Vol. 3, Albena, Bulgaria, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2012, p. 57-63, ISBN 1314-2704
AFC Monková, K.; Monka, P.: The application of decision analysis in the manufacturing process, SIE 2012: 5th International symposium on industrial engineering : proceedings, Belgrade : Faculty of Mechanical Engineering, 2012, p. 43-46, ISBN 978-86-7083-758-4
AFC Monková, K.; Monka, P.: Concept for Mass Production of Complex Shaped Prototypes, ICACSEI 2013, part of series: Advances in Intelligent Systems Research, Atlantis Press, 2013, ISBN 978-90-78677-74-1, p. 448-452

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter