Konštrukcie nábytku z dreva a drevných materiálov

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Názov projektu (slovenský): Konštrukcie nábytku z dreva a drevných materiálov

Názov projektu (anglický): Furniture Construction of Wood and Wooden Materials

Začiatok riešenia projektu: 2011

Koniec riešenia projektu: 2013

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 013TUZVO-4/2011

Vedúci projektu: doc. Ing. Pavol Joščák, CSc.

Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Učebnica Konštrukcia nábytku z dreva a drevných materiálov je zameraná na materiálové a konštrukčné vyhotovenie jednotlivých druhov nábytku so zameraním na ich funkčnosť a spoľahlivosť. Podstatnou súčasťou učebnice je databáza konštrukčných koncepcií jednotlivých druhov nábytku, ktoré sú vyjadrené grafickými schémami a symbolickými zápismi. Prístup k vytváraniu tejto databázy je otvorený, t.j. v prípade vytvorenia novej konštrukcie je možné jej zaradenie do tejto databázy. Vytvorením grafických schém konštrukcie sú zvýraznené najmä funkčné plochy. V schémach sú ďalej definované skupiny súčastí, ktoré charakterizujú spojenie, ovládanie jednotlivých konštrukčných súčastí a prvkov nábytku a kontakty konštrukcie s okolím. Učebnica je rozdelená do deviatich ucelených kapitol so zameraním na: názvoslovie a typológiu nábytku, konštrukčné vlastnosti dreva, drevných a čalúnnických materiálov, nábytkové konštrukčné spoje, technické vybavenie nábytku, konštrukciu druhov nábytku a to skriňový, stolový, sedací a lôžkový nábytok, a základy certifikácie a skúšania nábytku. Učebnica je určená študentom drevárskej fakulty so zameraním na výrobu nábytku a jeho dizajn, je vhodná pre architektov, dizajnérov, konštruktérov, technológov a výrobcov nábytku z praxe.

 

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

The textbook “The construction furniture of wood and wood materials” is focused on material and structural design of individual types of furniture focusing on their functionality and reliability. Substantial part of this textbook is a database design concepts of individual types of furniture, which are expressed using graphical diagrams and schematic entry. Approach to the creation of this database is open, i.e., when will create a new construction; it may be included in the database. When you create a graphic scheme, we highlight especially functional areas of furniture. These schemes are further defined groups of components that characterize the connection, control of individual structural components and elements of furniture and contacts with the surrounding structures. Textbook is divided into nine separate chapters with a focus on: terminology and typology of furniture, design characteristics wood, wood and upholstery materials, furniture structural joints, hardware furniture, construction types of furniture and cabinets, tables, chairs, bed furniture, and the basics of certification and testing of furniture. The textbook is intended for students of Wood Technology with a focus on manufacture furniture and its design; textbook is suitable for architects, designers, constructors, technologists and manufacturers of furniture from practice.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2011 2 589,00 0,00
Čerpané v roku 2012 4 371,00 0,00
Čerpané v roku 2013 6 330,00 0,00
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 13 290,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
ADE Strength properties of self-locking furniture joints with shape adapted for the production by CNC technology,In Annals of Warsaw University of Life Sciences. Forestry and wood technology, ISSN 1898-5912, No. 83, 2013, str. 179-184
ADF Joščák, P., Veľká, I., Poláčik,L.: Výpočtové modely únosnosti a deformačné charakteristiky skrutiek do dreva pri osovom namáhaní. In Acta facultatis xylologiae Zvolen, 2012, č. 1, s. 87-93. ISSN 1336-3824.
AFB Langová, N., Joščák, P.: Zaťaženie nábytku počas skúšok na zisťovanie jeho bezpečnosti. In Nábytok 2012. Dizajn pre školu a prax, 9. Sympózium s medzinárodnou účasťou, Zvolen : TU vo Zvolene, 2012, ISBN 978-80-228-2349-4.
AFB Navrátil, V.: Dizajn a prototypovanie výroby nábytku. In Nábytok 2012. Dizajn pre školu a prax, 9. Sympózium s medzinárodnou účasťou, Zvolen : TU vo Zvolene, 2012, ISBN 978-80-228-2349-4.
ADE Langová, N., Joščák, P., Kuric, M.: Mechanical properties of single shear steel-to-timber joints with wood screws. In Annals of Warsaw University of Life Sciences. Forestry and Wood Technology. ISSN 1898-5912,No. 78 (2012), p. 140-144.
ADE Langová, N., Joščák, P., Valent, V.: Mechanical properties of single shear steel-to-timber joints with inner-outer threaded nut. In Annals of Warsaw University of Life Sciences. Forestry and Wood Technology. ISSN 1898-5912, No. 83, 2012, str. 179-184

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Webová stránka Informácie o projekte a zverejnenie čiastkových výsledkov. http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/drevarska_fakulta/organizacne-clenenie/katedry/katedra-nabytku-drevarskych-vyrobkov/veda_a_vyskum/projekty-kega/nova-web-stranka-3.html

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele.

Filter

Filter