Tvorba vzdelávacieho štandardu k návrhu štátneho kurikula z biológie pre gymnáziá a inovácia metód, foriem a prostriedkov k jeho implementácii a rozvoja kľúčových kompetencií žiakov.

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): Tvorba vzdelávacieho štandardu k návrhu štátneho kurikula z biológie pre gymnáziá a inovácia metód, foriem a prostriedkov k jeho implementácii a rozvoja kľúčových kompetencií žiakov.

Názov projektu (anglický): Creation of Educational Standard for proposal of the State Curriculum for Biology for grammar - type schools and inovation of methods, forms and means needed for its implementation and development of the key competences of pupils.

Začiatok riešenia projektu: 2009

Koniec riešenia projektu: 2011

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 3/7056/09

Vedúci projektu: doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovisko: Prírodovedecká fakulta

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

1. UŠÁKOVÁ, K., GÁLOVÁ, T., ČIPKOVÁ, E.2010. Biológia v Štátnom vzdelávacom programe ISCED3 na Slovensku a kurikulárne trendy v biologickom vzdelávaní vo vybraných krajinách EÚ a sveta. Bratislava: Univerzita Komenského, 1. vydanie, 171 s. ISBN 978-80-223-2812-8 (33%:34%:33%)

- V publikácii na príklade krajín s tradične vyspelým školstvom autori prezentujú ich vzdelávací systém  a základné kurikulárne dokumenty s dôrazom na prírodné vedy, osobitne biológiu. Podrobnejšie konkretizujú obsahový a výkonový štandard v biológii týchto krajín na školách gymnaziálneho typu, ktoré v medzinárodnej klasifikácii prijatej UNESCO-m zodpovedajú úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED3). Osobitnú kapitolu venujú projektovaniu biológie v Štátnom vzdelávacom programe pre gymnáziá ISCED3 na Slovensku.

2. UŠÁKOVÁ, K., ČIPKOVÁ, E., GÁLOVÁ, T., NAGYOVÁ, S. 2010. Didaktický manuál 1 - Námety na tvorbu modelov vyučovacích hodín, prezentácie v aplikácii MS PowerPoint k modelom hodín a učebné texty k vybranému učivu ŠVP pre 1. roč. gymnázia. Bratislava: Univerzita Komenského, CD ROM, 1. vydanie, 276 s. ISBN 978-80-223-2895-1 (53%:30%:5%:12%).

- V publikácii sú didakticky spracované námety, nápady a inšpirácie základného aj rozširujúceho učiva biológie pre 1. roč. gymnázia s aplikáciou prvkov interaktivity a vizualizácie. Publikácia ponúka modely hodín a prezentácie v aplikácii MS PowerPoint k navrhnutým modelom s dôrazom na rozvíjanie kľúčových kompetencií cez príslušnú tému, využívanie inovatívnych vyučovacích metód s podporou digitálnych technológií, rozširujúci učebný text k vybraným tematickým celkom. Poznatky, ako aj obrazový materiál možno využívať pri sprístupňovaní učiva v rámci spätnej väzby a "vyskladať si tak svoju vlastnú hodinu" s istotou, že žiaci si preberané organizmy dokážu aj "predstaviť" a ľahšie sa orientovať v téme, tiež pri spracovaní samostatných prác, projektov, BO a ďalších aktivít, aj v rámci záujmovej činnosti žiakov.

3. UŠÁKOVÁ, K., MIŠKOVIČOVÁ HUNČÍKOVÁ, I., NAGYOVÁ, S. 2010. Didaktický manuál 2 - Námety na tvorbu modelov vyučovacích hodín a prezentácie v aplikácii MS PowerPoint k modelom hodín učiva ŠVP pre 2. a 3. roč. gymnázia. Bratislava: Univerzita Komenského, CD ROM, 1. vydanie, 246 s. ISBN 978-80-223-2896-8. (80%:11%:9%).

- Publikácia obsahuje modely vyučovacích hodín a prezentácie v aplikáci MS PowerPoint k vybraným tematickým celkom, podrobne vymedzené didaktické kategórie vrátane cieľov a kľúčových kompetencií, ktoré možno v príslušných témach u žiakov rozvíjať na ukážkach rôznych typov hodín vrátane opakovacej s využitím digitálnych technológií (napr. interaktívna tabuľa). Nástrojom spätnej väzby sú rôzne typy učebných úloh, vrátane problémových, didaktické hry, napr. v podobe pexesa, prezentácie sú obohatené o množstvo vizualizačných prvkov, ako sú animácie, videá, ale aj rôzne interaktívne prvky, vrátane interaktívnych pracovných listov v aplikáci Adobe LiveCycle.   

4. UŠÁKOVÁ, K., ČIPKOVÁ, E., GÁLOVÁ, T., MIŠKOVIČOVÁ HUNČÍKOVÁ, I., NAGYOVÁ, S. 2011. Tematické didaktické testy a učebné úlohy k ŠVP z biológie pre 1. ročník gymnázia. Bratislava: Univerzita Komenského, CD ROM, 1. vydanie, 266 s. ISBN 978-80-223-2987-3 (45%:25%:10%:15%:5%).

5. UŠÁKOVÁ, K., ČIPKOVÁ, E., MIŠKOVIČOVÁ HUNČÍKOVÁ, I., 2011. Tematické didaktické testy a učebné úlohy k ŠVP z biológie pre 2. a 3. ročník gymnázia. Bratislava: Univerzita Komenského, CD ROM, 1. vydanie, 227 s. ISBN 978-80-223-2988-0 (50%:30%:20%).

- Obidve elektronické publikácie ponúkajú tematické didaktické testy k vybranému učivu biológie pre gymnáziá. Testy pokrývajú základné učivo v súlade s požiadavkami ŠVP, sú vhodné na priebežné a klasifikačné overovanie vedomostí. Zahŕňajú aj riešené vzorové učebné úlohy a úlohy na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov podľa vzoru testovacích úloh prieskumu PISA. Všetky typy úloh v publikácii možno selektívne využiť pri tvorbe vlastných didaktických testov, ako aj pri ústnom skúšaní a príprave žiakov na maturitné skúšky.

6. UŠÁKOVÁ, K., ČIPKOVÁ, E., NAGYOVÁ, S., MIŠKOVIČOVÁ HUNČÍKOVÁ, I. 2011. Tematické pracovné listy a RAFT - exkurzia k ŠVP z biológie pre gymnáziá. Bratislava: Univerzita Komenského, CD ROM, 1. vydanie, 223 s. + prílohy 72 s. ISBN 978-80-223-3041-1 (60%:18%:19%:3%).

- V publikácii sú spracované pracovné listy, aj interaktívne v aplikácii Adobe LiveCycle k vybranému učivu ŠVP z biológie. Učiteľ môže pracovné listy selektívne využívať pri aktualizácii východiskových poznatkov, motivácii a v rôznych formách spätnej väzby. Publikácia zahŕňa aj didaktické spracovanie RAFT - exkurzie, t.j. vzdialenej on-line exkurzie. Na príklade exkurzie "Botanická záhrada v Bratislave", prezentuje využitie prostredia LMS Claroline a videokonferencie.

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

UŠÁKOVÁ, K., GÁLOVÁ, T., ČIPKOVÁ, E. 2010. Biology in the State Education Programme ISCED 3 in Slovakia and curriculum trends in biological education in selected coutries of EU and the world. Bratislava: Comenius University, 1 st, 171 pp. ISBN 978-80-223-2812-8 (33%:34%:33%).

In the publication on examples of countries with traditionally advanced educational system, the authors present their educational system and basic curriculum documents with the amphasis on Science, particulary Biology. They further specify contentual and performance standards in Biology taught in grammar-type schools of these countries that correspond to the level of upper secondary education (ISCED 3) in the International Classification accepted by UNESCO. A special chapter is devoted to the design of Biology in the State Trainig Programme for grammar schools ISCED 3.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2009 2 228,24 0,00
Čerpané v roku 2010 3 781,00 0,00
Čerpané v roku 2011 3 012,76 0,00
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 9 022,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
ACB UŠÁKOVÁ, K., GÁLOVÁ, T., ČIPKOVÁ, E. 2010. Biológia v Štátnom vzdelávacom programe ISCED3 na Slovensku a kurikulárne trendy v biologickom vzdelávaní vo vybraných krajinách EÚ a sveta. Bratislava: Univerzita Komenského, 1. vydanie, 171 s. ISBN 978-80-223-2812-8 (33%:34%:33%)
AEC MIŠKOVIČOVÁ HUNČÍKOVÁ, I., UŠÁKOVÁ, K., ČIPKOVÁ, E. 2010. Overovanie nového vzdelávacieho štandardu z biológie pre prvý ročník gymnázia – Svet živých organizmov. In Teacher training in the context of current chenges in education. Book Series: EDUCO, No. 10, This edition:Tribun EU., 149-154, ISBN 978-80-7399-149-4 (60%: 25%:15%).
ADF MIŠKOVIČOVÁ HUNČÍKOVÁ, I., UŠÁKOVÁ, K., ČIPKOVÁ, E. 2009. Overovanie nového vzdelávacieho štandardu z biológie tematických celkov „Životné prostredie a organizmy“, „Život a voda“. In Technológia vzdelávania, roč. XVII, 7/2009, s. 14-17. ISSN 1335-003X.
ADF MIŠKOVIČOVÁ HUNČÍKOVÁ, I., UŠÁKOVÁ, K., ČIPKOVÁ, E. 2009. Nový vzdelávací štandard z biológie a jeho overovanie v tematických celkoch „Špecializácia rastlín a živočíchov“, “Život s človekom“, „Mikrosvet“, Prehľad systému živej prírody“. In Biológia, ekológia, chémia, roč. 13, č. 3-4, s. 10-14. Dostupné na internete: http://pdfweb.truni.sk/katchem/BECH/prilohy/BECH_3,4_2009.pdf
ADF UŠÁKOVÁ, K., GÁLOVÁ, T., ČIPKOVÁ, E. 2009. Biologické vzdelávanie v Česku a v Maďarsku. In Biológia, ekológia, chémia, roč. 13, č. 3-4, s. 2-9. Dostupné na internete: http://pdfweb.truni.sk/katchem/BECH/prilohy/BECH_3,4_2009.pdf
AFD VIŠŇOVSKÁ, J., UŠÁKOVÁ, K., 2009. Bude nová učebnica biológie funkčný nástroj pre učiteľov a žiakov? In Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: ŠPÚ a Brno: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, s. 132-140. ISBN 978-80-8118-015-6 (15%:75%).
BCI UŠÁKOVÁ, K., ČIPKOVÁ, E., GÁLOVÁ, T., NAGYOVÁ, S. 2010. Didaktický manuál 1 - Námety na tvorbu modelov vyučovacích hodín, prezentácie v aplikácii MS PowerPoint k modelom hodín a učebné texty k vybranému učivu ŠVP pre 1. roč. gymnázia. Bratislava: Univerzita Komenského, CD ROM, 1. vydanie, 276 s. ISBN 978-80-223-2895-1 (53%:30%:5%:12%)
BCI UŠÁKOVÁ, K., MIŠKOVIČOVÁ HUNČÍKOVÁ, I., NAGYOVÁ, S. 2010. Didaktický manuál 2 – Námety na tvorbu modelov vyučovacích hodín a prezentácie v aplikácii MS PowerPoint k modelom hodín učiva ŠVP pre 2. a 3. roč. gymnázia. Bratislava: Univerzita Komenského, CD ROM, 1. vydanie, 246 s. ISBN 978-80-223-2896-8. (80%:11%:9%)
BCI UŠÁKOVÁ, K., ČIPKOVÁ, E., GÁLOVÁ, T., MIŠKOVIČOVÁ HUNČÍKOVÁ, I., NAGYOVÁ, S. 2011. Tematické didaktické testy a učebné úlohy k ŠVP z biológie pre 1. ročník gymnázia. Bratislava: Univerzita Komenského, CD ROM, 1. vydanie, 266 s. ISBN 978-80-223-2987-3 (45%:25%:10%:15%:5%)
BCI UŠÁKOVÁ, K., ČIPKOVÁ, E., MIŠKOVIČOVÁ HUNČÍKOVÁ, I., 2011. Tematické didaktické testy a učebné úlohy k ŠVP z biológie pre 2. a 3. ročník gymnázia. Bratislava: Univerzita Komenského, CD ROM, 1. vydanie, 227 s. ISBN 978-80-223-2988-0 (50%:30%:20%)
BCI UŠÁKOVÁ, K., ČIPKOVÁ, E., NAGYOVÁ, S., MIŠKOVIČOVÁ HUNČÍKOVÁ, I., 2011. Tematické pracovné listy a RAFT - exkurzia k ŠVP z biológie pre gymnázia. Bratislava: Univerzita Komenského, CD ROM, 1. vydanie, 223 s. + prílohy 72 s. ISBN 978-80-223-3041-1 (60%:18%:19%:3%)

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter