Konceptuálna a metodická tvorba itinerárov výchovy k viere ako inovatívneho modelu náboženskej výchovy pre žiakov základných a stredných škôl

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): Konceptuálna a metodická tvorba itinerárov výchovy k viere ako inovatívneho modelu náboženskej výchovy pre žiakov základných a stredných škôl

Názov projektu (anglický): The conceptual and methodological formation of itineraries of education in the faith as an innovative model of religious education for primary and secondary schools

Začiatok riešenia projektu: 2010

Koniec riešenia projektu: 2011

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 353-040UK-4/2010

Vedúci projektu: ThDr. Tibor Reimer, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovisko: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Za najoriginálnejší výsledok riešenia projektu možno považovať spracovanie piatich didaktických materiálov „Cesty zrenia" pre vyučovanie predmetu náboženská výchova na základných a stredných školách. Didaktické materiály boli zamerané na niektoré ročníky ZŠ a SŠ, vychádzajúc predovšetkým z vývinových špecifík žiakov: Hrdinovia - vidieť a bežať sú zamerané na 5.-6. ročník, Bojovníci - Povstať a bojovať sú pre žiakov7.-8.ročníka, Objavitelia - Odísť, objavovať a nebyť sám! sa týkajú 9. ročníka ZŠ ako aj 1.ročníka SŠ, Vodiči - Putovať s vlastnou tvárou sú pre ročníky 2.-3.,a Partneri - Vstupovať do zväzkov života pre 4. ročník SŠ. Tieto didaktické materiály rozvíjajú náboženské kompetencie žiakov a prepájajú školskú a mimoškolskú náboženskú výchovu. Ďalším originálnym výsledkom v rámci tohto projektu je implementácia tohto modelu cez vzdelávanie učiteľov náboženskej výchovy i pracovníkov mimoškoškolskej náboženskej výchovy prostredníctvom špecifických workshopov, ktoré zážitkovým spôsobom oboznamujú učiteľov s jednotlivými vekovými špecifickosťami a im pomáhajú vhodným spôsobom rozvíjať náboženské kompetencie žiakov.

 

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

 

The most original result of the project can be considered the processing of five didactic materials "Roads of maturation" for teaching religious education syllabus for primary and secondary schools. Teaching materials aimed at some elementary and secondary grades, based mainly on the specifics of developmental students: Heroes - run to see and focus on 5th-6th year of study, Warriors - stand up and fight for the students of the 7th-8th year, Explorers - leave to appear and not be alone! concerning the 9th grade school and the 1st high school, Drivers - went with his own face are for grades 2nd-3rd, and Partners - to enter into life unions for the 4th year of high school. These training materials are developed religious competence of students and linking educational and extra-curricular religious education. Other original results in this project is to implement this model through the training of teachers of religious education and religious education workers extra-curricular through specific workshops, which adventures familiarize teachers with different age specificity and help them develop appropriate religious competence of students.

 

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2010 4 149,00 730,00
Čerpané v roku 2011 4 881,00 1 233,92
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 9 030,00 1 963,92

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
BCB Cesty zrenia. Hrdinovia - Vidieť a bežať. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2010. ISBN 978-80-223-2952-1. 95 s.
BCB Cesty zrenia. Objavitelia – Odísť, objavovať a nebyť sám. Bratislava : Vydavateľstvo, UK 2010. ISBN 978-80-223-2953-8. 119 s.
BCB Cesty zrenia. Vodiči – Putovať s vlastnou tvárou. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2011. ISBN 978-80-223-3021-3. 79 s.
BCB Cesty zrenia. Bojovníci – Povstať a bojovať. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2011. ISBN 978-80-223-3020-6. 157 s.
BCB Cesty zrenia. Vyvolené a partneri – Vstupovať do zväzkov života. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2011. ISBN 978-80-223-3022-0. 118 s.

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter