Posilnenie aktivizujúcich metód výučby v oblasti technického merania

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Názov projektu (slovenský): Posilnenie aktivizujúcich metód výučby v oblasti technického merania

Názov projektu (anglický): Strengthening of activating teaching methods in the field of technical measurement

Začiatok riešenia projektu: 2021

Koniec riešenia projektu: 2023

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 013STU-4/2021

Vedúci projektu: doc. Ing. Martin Halaj, PhD.

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Pracovisko: Strojnícka fakulta

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Výučba technického merania má na Strojníckej fakulte STU v Bratislave dlhú tradíciu. V súčasnosti všetky študijné programy na fakulte obsahujú aj predmety z tejto oblasti. Pre záujemcov o podrobnejšie štúdium technického merania je k dispozícii študijný program inžinierskeho štúdia Meranie a skúšobníctvo, na prípravu vedeckých pracovníkov v uvedenej oblasti slúži doktorandský študijný program Metrológia.

Cieľom projektu je posilnenie aktivizujúcich metód výučby v oblasti technického merania. Konkrétne ide o aktualizáciu odborného obsahu príslušných predmetov z pohľadu e-vzdelávania, úpravu praktických cvičení týkajúcich sa technického merania tak, aby lepšie reflektovali potreby praxe, prebiehajúci technický pokrok a aby v čo najširšej miere využívali aktivizujúce metódy výučby. Výstupy projektu sa budú dať využiť pri vzdelávaní vysokoškolských študentov, ale aj ďalších záujemcov z praxe, ktorí sa pri svojej činnosti stretávajú s problematikou technického merania.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

Teaching of technical measurement has a long tradition at the Faculty of Mechanical Engineering of the Slovak University of Technology in Bratislava. Currently, all study programs at the faculty also include teaching subjects in this field. For those interested in more detailed study of technical measurement, master study program Measurement and Testing is available.

The project objective aims at strengthening the use of activating teaching methods in the field of technical measurement. Specifically, it involves updating the professional content of the teaching subjects concerned from the perspective of e-learning, adapting the practical exercises to the technical measurement to better reflect the needs of practice, ongoing technical progress, and employing the most of activating teaching methods. The outputs of the project can be used in the education of university students, as well as other professionals from practice who encounter technical measurement issues in their activities.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2022 11 312,00 0,00

Filter

Filter