Budovanie progresívneho laboratória metrológie v rámci konceptu Priemysel 4.0

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): Budovanie progresívneho laboratória metrológie v rámci konceptu Priemysel 4.0

Názov projektu (anglický): Building a progressive metrology laboratory within the Industry 4.0 concept

Začiatok riešenia projektu: 2020

Koniec riešenia projektu: 2022

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 024STU-4/2020

Vedúci projektu: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Pracovisko: Strojnícka fakulta

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Fenomén Priemysel 4.0. je vysoko aktuálna celospoločenská téma, s vysokým dosahom na aplikačnú oblasť vedy a techniky nielen v národnom meradle, ale aj v medzinárodnom. Dopyt po aplikácii technológii založených na základe konceptu Priemysel 4.0. je u nás s ohľadom na prevládajúci automobilový priemysel a jeho vysoký stupeň integrácie automatizácie a robotiky vysoký. Cieľom projektu je budovanie progresívneho laboratória metrológie slúžiace na analýzu toku dát zo sledovaného procesu s prípadným rozšírením zdrojov snímania o inteligentné snímače v rámci IoT definície. Po dostatočnom informačnom rozšírení snímačov ide o zber aposteriórnych dát a ich následné vyhodnotenie v reálnom čase priebežnou metódou vyhodnocovania neistôt a ich následnú validáciu s pohľadu metód matematickej štatistiky. Takto vyhodnotené a priebežne pribúdajúce dáta s vysokým informačným potenciálom sú následne porovnávané s virtuálnymi dátami získanými s virtuálneho Digitálneho dvojčaťa reálneho procesu, ktoré následne môžeme použiť pre optimalizáciu výrobného procesu vzhľadom na skrátenie výrobného času a zníženie energetických nárokov samotnej výroby. Taktiež dané dáta vieme použiť pre potreby proaktívnej údržby a uložiť ich aj na ďalšie využitie v digitálnej podobe do tzv. „BigData“ veľkých dátových OPC databáz, pre potreby dátového dolovania, štatistických metrologických metód (Monte Carlo metódy) a analýz (DataMining techniky).

Takto koncipované laboratórium potom bude následne integrované do procesu výuky na príslušných predmetoch a taktiež využité na vedecko a výskumné úlohy v metrológii v danom progresívnom doposiaľ neriešenom smere.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

Industry 4.0 phenomenon. is a highly topical society-wide topic, with a high impact on the application field of science and technology, not only on a national scale but also internationally. Demand for technology application based on Industry 4.0 concept. is high with regard to the prevailing automotive industry and its high degree of automation and robotics integration. The aim of the project is to build a progressive laboratory of metrology used to analyze data flow from the monitored process with the possible extension of sensing sources by intelligent sensors within the IoT definition. After sufficient information extension of the sensors it is a collection of aposterior data and their subsequent evaluation in real time by a continuous method of evaluation of uncertainties and their subsequent validation with a view to methods of mathematical statistics. This evaluated and continuously increasing data with high information potential is then compared with the virtual data obtained with the virtual digital twin of the real process, which can then be used to optimize the production process with regard to shortening production time and reducing the energy requirements of the production itself. We can also use the given data for the needs of proactive maintenance and store them for further use in digital form into so-called. "BigData" large data OPC databases, for data mining, statistical metrological methods (Monte Carlo methods) and analysis (DataMining techniques). The laboratory thus conceived will then be integrated into the process of teaching on the relevant subjects and also used for scientific and research tasks in metrology in a given progressive yet unsolved direction.
 

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2022 17 482,00 0,00

Filter

Filter