Zavádzanie progresívnych metód pre zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu predmetu navrhovanie a vyhodnocovanie meraní

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): Zavádzanie progresívnych metód pre zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu predmetu navrhovanie a vyhodnocovanie meraní

Názov projektu (anglický): Introduction of progressive methods for increasing the level of educational process of Measurement Design and Evaluation

Začiatok riešenia projektu: 2020

Koniec riešenia projektu: 2022

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 014STU-4/2020

Vedúci projektu: doc. Ing. Jakub Palenčár, PhD.

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Pracovisko: Strojnícka fakulta

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Projekt je zameraný na rozšírenie foriem a zvýšenie úrovne vzdelávacieho procesu v oblasti vyhodnocovania meraní a stanovenia neistôt v meraní s ich využitím pri kalibrácii a overovaní meracích prístrojov so zavedením nových progresívnych metód výučby. Súčasťou cieľov projektu je návrh a realizácia nových metód výučby a nových učebných pomôcok určených pre výučbu za účelom zvýšenia úrovne vzdelávania v oblasti vyhodnocovania meraní a stanovenia neistôt v meraní. Nové metódy výučby, ako aj postupy, budú odrážať najnovšie poznatky z oblasti stanovenia neistôt v meraní a softvérového zabezpečenia. Učebné pomôcky budú zamerané na získanie praktických zručností, ako aj nadobudnutie zodpovedajúcich vedomostí využiteľných v praxi. Projekt prispeje k zlepšeniu pripravenosti absolventov študijného programu meranie, ale nielen ich tým, že zavádza moderné procesy výučby a softvérové prostriedky založené na spracovaní dát. Výsledky budú využiteľné aj pre študentov iných odborov aj na ostatných univerzitách pre potreby vyhodnocovania meraní. Tieto otázky úzko súvisia s konkurencie schopnosťou študentov strojníckych fakúlt a reagujú na požiadavky praxe.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The project is focused on extending the forms and increasing the level of the educational process in the area of ​​evaluation of measurements and determining measurement uncertainties with their use in calibration and verification of measuring instruments, together with the introduction of new progressive teaching methods. Part of the project's objectives is to design and implement new teaching methods and new teaching tools in order to increase the level of educational process in the field of evaluation of measurements and measuring uncertainties. New teaching methods as well as procedures will reflect the latest findings in the field of measurement uncertainty and the respective software assurance. Teaching tools will be aimed at gaining practical skills as well as acquiring the appropriate knowledge to be used in practice. The project will contribute to improving the readiness of the study program Measurement graduates, but not only by introducing modern teaching processes and software tools based on data processing. The results will also be useful for students of other study programs as well as student of other universities who deal with evaluation of measurements. These issues are closely related to the competitiveness of mechanical engineering students and respond to the demands of practice.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2022 17 632,00 0,00

Filter

Filter