Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT.

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe

Názov projektu (slovenský): Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT.

Názov projektu (anglický): Convergence of automation and advanced ICT.

Začiatok riešenia projektu: 2018

Koniec riešenia projektu: 2020

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 038STU-4/2018

Vedúci projektu: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Pracovisko: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Projekt sa zaoberá vytvorením  modernej vedomostnej a experimentálnej základne pre výučbu mechatroniky  s dôrazom na jej súčasti: automatické riadenie a informačno komunikačné technológie. Obrovská rozmanitosť priemyselných mechatronických systémov, automatizačných prostriedkov a priemyselných komunikačných systémov  je vystavená   novej  výzve a potrebe  na zjednotenie  a zdielanie dát jednotlivých súčastí  priemyselných podnikov v zmysle trendov známych pod Industrial IoT alebo v širšom ponímaní ako  Industry 4.0. Kľúčovú rolu v tomto procese hrá OPC UA (OPC Unified Architecture), ktorá je všeobecne uznávaným štandardom v priemyselnej automatizácii pre  interoperabilitu a výmenu dát od úrovne senzorov a aktuátorov cez riadiace  a komunikačné systémy až po centrálne servery a cloudy.   V rámci projektu budú vypracované nové metódy a formy vo výučbe so zameraním na dennú prezenčnú  aj dištančnú metódu vzdelávania, ktoré sprístupnia (tvorivo spracujú)  rozsiahle poznatky nielen študentom ale aj širokej odbornej verejnosti formou e-learningu a multimediálnych foriem.  

Podnetnou výzvou pre podanie projektu je potreba modernizovať  študijné  programy "Automobilová mechatronika" (Bc. program) a  "Aplikovaná mechatronika a elektromobilita" (Ing. program) podľa najnovších trendov v priemysle, kde dochádza k ochote”veľkých hráčov” v európskom aj svetovom priemysle  vytvoriť jednotnú digitálnu platformu pre priemysel podľa noriem a odporúčaní  OPC UA. Dôležitým podnetom je aj naliehavá  spoločenská potreba (nedostatok)  väčšieho počtu  technicky vzdelaných odborníkov pre automobilový priemysel a jeho subdodávateľov na Slovensku.

V rámci riešenia projektu je plánovaná nielen modernizácia obsahu a metód výučby, ale aj  budovanie pedagogicko-experimentálneho a multimediálneho laboratória s komponentami potrebnými na tvorbu vzdelávacích multimediálnych materiálov (najmä  video a interaktívne elektronické formy) v predmetnej oblasti. Pracovisko ÚAMT FEI STU Bratislava disponuje  odborníkmi, ktorí sú na integráciu a prienik  automatizácie  s  informačnými a komunikačnými technológiami pripravení.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The project deals with the development of a modern knowledge and experimental  platform for teaching mechatronics with the emphasis on its component parts: automatic control and information and communication technologies. The huge variety of industrial mechatronic systems, automation tools and industrial communications systems is subject to a new challenge and need for unification and sharing the data of individual components of industrial enterprises in line with the trends known as Industrial IoT or the broader considered concept Industry 4.0. The key role in this process plays the OPC UA (OPC Unified Architecture) - a widely recognized industrial automation standard for interoperability and data exchange from the sensors / actuators level through control and communication systems up to central servers and clouds. Within the project, new learning methods and forms will be developed, focusing on daily attendance and distance learning methods, which will make extensive knowledge available (by creatively processing) not only for students but also for the broad professional public in the form of e-learning and multimedia forms.

The challenging motivation for project submission was the need to modernize the study programs Automotive Mechatronics (Bc.) and Applied Mechatronics and Electromobility (MSc) according to the latest development trends in industry, where the "big players" in the European and world industries are ready to create a unified digital platform for industries, according e.g. to OPC UA recommendations. Important motivation is the urgent social need for (lack of) a larger number of technically trained professionals for the automotive industry and its subcontractors in Slovakia.

It is planned within the project solution, not only to modernize the content and methods of learning, but also to build a teaching-experimental multimedia laboratory equipped with components necessary for the creation of educational multimedia materials (especially video and interactive electronic forms) in the subject field. At the Institute of Automotive Mechatronics of the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (FEI STU in Bratislava) there are experts who are prepared for integration and intersection of automation with information and communication technologies.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2019 15 795,00 0,00

Filter

Filter