Multimediálna podpora výučby technológie zlievarenstva a jej obsahová optimalizácia v rámci krajín V4

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): Multimediálna podpora výučby technológie zlievarenstva a jej obsahová optimalizácia v rámci krajín V4

Názov projektu (anglický): Multimedia tools for teaching foundry technology and its content optimization in the countries of the Visegrad group

Začiatok riešenia projektu: 2018

Koniec riešenia projektu: 2020

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 007STU-4/2018

Vedúci projektu: doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 31 929,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
ADF Study of porosity distribution in spin cast zinc alloy castings.
ADF ŠUBA, Roland - BAJČIČÁKOVÁ, Ingrida - BAJČIČÁK, Martin - PODHORSKÝ, Štefan - KŘÍŽ, Antonín. Comparison of foundry industry in Slovakia and Czech republic. In Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. Roč. 28, č. 47 (2020), s. 40-47. ISSN 1336-1589. V databáze: DOI: 10.2478/rput-2020-0017 ; INSPEC.
ADF ŠUBA, Roland - BAJČIČÁK, Martin - BAJČIČÁKOVÁ, Ingrida - PODHORSKÝ, Štefan - LISKA, János. Comparison of foundry industry in Slovakia and Hungary. In Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. Roč. 28, č. 47 (2020), s. 48-55. ISSN 1336-1589. V databáze: DOI: 10.2478/rput-2020-0018 ; INSPEC.
BCI PODHORSKÝ, Štefan - BAJČIČÁK, Martin - ŠUBA, Roland. Technológia zlievarenstva. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2020. 379 s. Edícia skrípt. ISBN 978-80-8096-273-9.
BCI BAJČIČÁK, Martin - PODHORSKÝ, Štefan. Zlievarenské stroje a zariadenia - príprava formovacej zmesi a výroba foriem. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2020. 201 s. ISBN 978-80-8096-277-7.

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Bakalárska práca Možnosti využitia metód rapid prototypingu v zlievarenstve https://is.stuba.sk/pracoviste/publikace.pl?id=842;podrobnosti=367949;lang=sk
Diplomová práca Projekt modernizácie laboratória technologických skúšok formovacích zmesí na MTF STU v Trnave https://is.stuba.sk/vv/publikace.pl?zalozka=1;vsechny_zalozky=1;podrobnosti=378544;lang=sk
webová stránka webová stránky katedry obsahujúca interaktívne nástroje výučby, viacjazyčný slovník,... https://zlievarenstvo.mtf.stuba.sk/
Softvérová aplikácia Programové riešenie pre podporu výučby v laboratóriách (nainštalované v tabletoch). -

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter