Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia – súbor metodických materiálov

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia – súbor metodických materiálov

Názov projektu (anglický): Supporting narrative competence in the Slovak language for children from marginalized language environment - a set of teaching materials

Začiatok riešenia projektu: 2017

Koniec riešenia projektu: 2019

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 060UK-4/2017

Vedúci projektu: Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

V školstve je dlhodobo poukazované na problém nedostatočného vzdelávania detí z marginalizovaného kultúrneho a jazykového prostredia. Nedostatočné ovládanie vyučovacieho jazyka je jedným z dôležitých faktorov zlyhávania detí v školskom systéme (Tomatová, 2004; Kyuchukov, 2014). Projekt má za cieľ aplikovať medzinárodne overený model naratívneho formátu vytvoreného prof. Traute Taeschner (2005) na podporu osvojovania si slovenského jazyka, predovšetkým rozvíjať naratívne a sociálne kompetencie detí z marginalizovaného jazykového prostredia. Sprievodný výskum je zameraný na komparáciu výsledkov pedagogického experimentu u viacerých skupín detí z marginalizovaného a majoritného jazykového prostredia. Výstupom projektu je podrobný program, overený v konkrétnych podmienkach slovenského školstva a metodické materiály pre učiteľov a vychovávateľov prvého stupňa základných škôl pracujúcich s deťmi z marginalizovaného prostredia.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

In our school system there is a long-time debate on the problem of inadequate education for children from marginalized cultural and language environments. Insufficient competence in the language of instruction is an important reason of failure among children at school (Tomatová, 2004 Kyuchukov, 2014). The aim of the project is to implement an internationally proven model of narrative format created by Prof. Traute Taeschner (2005) to support the acquisition of Slovak language, especially to develop narrative and social competence among children from marginalized language environment. The research is focused on the comparison of educational experiment results among several groups of children from marginalized cultural and language enviroments and children from majority language environment. Project´s outcomes are: an educational programme verified in the specific Slovak school system setting, and teaching materials for primary teachers and educators working with children from marginalized environment.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2019 5 924,00 0,00

Filter

Filter