Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia – súbor metodických materiálov

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia – súbor metodických materiálov

Názov projektu (anglický): Supporting narrative competence in the Slovak language for children from marginalized language environment - a set of teaching materials

Začiatok riešenia projektu: 2017

Koniec riešenia projektu: 2019

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 060UK-4/2017

Vedúci projektu: doc. Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 14 668,95 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AAB Jursová Zacharová, Zlatica (100%); Farkašová, Eva (%); Brozmanová, Elena (%); Taeschner, Traute (%); Hudecová, Monika (%): Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia.
AAB Jursová Zacharová, Zlatica (50%); Lemešová, Miroslava (15%); Miškolci, Jozef (15%); Cabanová, Katarína (5%); Horváthová, Ľubica (10%); Sokolová, Lenka (5%); Lukšík, Ivan (%); Bosá, Monika (%); Brozmanová, Elena (%): Postoje, inklúzia a predsudky v slovenských školách.
AAA Sokolová, Lenka (60%); Lemešová, Miroslava (20%); Jursová Zacharová, Zlatica (20%); Taeschner, Traute (%); Groma, Marian (%); Miškolci, Jozef (%): professional motivation, personality characteristics and professional vision of pre-service teachers at the transition into practice.
AFD Ružičková, Daniela (70%); Jursová Zacharová, Zlatica (30%): Measuring cognitive abilities in pre-school children. 2019 Bratislava : ISBN 978-80-223-4762-4
AFD Slováková, Ivana (70%); Jursová Zacharová, Zlatica (30%): Implicit and explicit components of prejudice of the majority society towards cultural otherness. 2019 Bratislava : ISBN 978-80-223-4762-4
AFC Jursová Zacharová, Zlatica (100%): Digital support of developing narrative competence among children from excluded rural communities in Slovakia. 2019 Bucuresti : ISSN 2343-7669
BEF Jursová Zacharová, Zlatica (20%); Sokolová, Lenka (20%); Lemešová, Miroslava (20%); Cabanová, Katarína (20%); Horváthová, Ľubica (20%): Učíme sa spolu... Naratívny formát ako prostriedok na zlepšovanie školskej úspešnosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 2019 Bratislava : ISBN 978-80-89698-26-4
AFD Jursová Zacharová, Zlatica (50%); Horváthová, Ľubica (50%): Supporting narrative competence in the Slovak language for children from marginalized language environment. 2018 Bratislava : ISBN 978-80-223-4600-9
AFD Jursová Zacharová, Zlatica (50%); Červenická, Mária (50%): Developing narrative competencies in Slovak language of children from socially disadvantaged environment by method of narrative format. 2018 Bratislava : ISBN 978-80-223-4600-9
AFD Jursová Zacharová, Zlatica (100%): Inovatívny prístup k didaktike vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. 2018 Nitra : ISBN 978-80-558-1277-9
AFC Jursová Zacharová, Zlatica (50%); Harvanová, Silvia (50%): Options of developing narrative competencies of children. 2018 Olomouc : ISBN 978-80-244-5339-2
AFL Jursová Zacharová, Zlatica (40%); Riedl, Barbora (40%); Cabanová, Katarína (20%): poster. 2019 Bratislava :
BFA Jursová Zacharová, Zlatica (100%): Literacy and language competencies among children from excluded rural communities in Slovakia. 2019 Solún :
BFA Jursová Zacharová, Zlatica (50%); Lemešová, Miroslava (30%); Cabanová, Katarína (20%): I want to know more! Teachers' attitudes to diversity in ECEC. 2019 Solún :
AFD Krištofová, Zuzana (20%); Jursová Zacharová, Zlatica (80%); Šramová, Blandína (0%); Groma, Marian (0%): Rozvoj vizuálnej a sluchovej diferenciácie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pomocou metódy Sfumato. 2017 Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4460-9
AFH Jursová Zacharová, Zlatica (100%); Bockaničová, Katarína (0%); Cimermanová, Ivana (0%): Translanguaging a jeho aplikácia v škole. 2017 Nitra : SlovakEdu, 2017. ISBN 978-80-89864-05-8
AFD Kolcunová, Anna (20%); Jursová Zacharová, Zlatica (80%); Šramová, Blandína (0%); Groma, Marian (0%): Rozvoj naratívnych kompetencií u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pomocou príbehov a rozprávania. 2017 Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4460-9
ADF Sokolová, Lenka (50%); Andreánska, Viera (50%): Diversity in the classroom as perceived by pre-service teachers. Bratislava : ISSN 0555-5574
ADM Sokolová, Lenka (50%); Šuplatová, Angela (50%): Nerimas užsienio kalbos pamokose. Vilnius : ISSN 2029-0551
AFG Jursová Zacharová, Zlatica (50%); Sokolová, Lenka (50%): Classroom diversity and teachers` professional needs. 2018 Birmingham : ISBN 978-615-80226-6-8
ABC Zlatica Jursová Zacharová, Miroslava Lemešová, Lenka Sokolová, Marian Groma. Perception of children’s language diversity and their acceptance among teachers in Slovakia: Research findings, In: Jones, I. & Lin, M. (eds.). Critical Issues in Early Childhood Teacher Education: Vol 2 International Perspectives. Information Age Publishing. ISBN 978-1-64113-741-6 https://www.infoagepub.com/products/Critical-Issues-in-Early-Childhood-Teacher-Education-vol-2
ADF Jursová Zacharová, Zlatica (100%): Multilingual approach in education. Bratislava : ISSN 2585-8424

Umelecké výstupy

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov
YXX 10 prerozprávaných príbehov na CD nosiči
YYY 10 metodických videozáznamov príbehov pre realizáciu v školskej triede na DVD nosiči
XYY 6 pesničiek k príbehom na CD nosiči

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Učíme sa spolu webová stránka projektu pre verejnosť https://www.havava.eu/1042?t=KEGA---Narativne-kompetencie-v-slovenskom-jazyku
Stránka pre učiteľov uzatvorená časť pre učiteľov s kompletnými metodickými materiálmi https://www.havava.eu/1052?t=Slovencina-pre-deti---ucitelska-cast
Učíme sa spolu FB stránka projektu https://www.facebook.com/ucimesaSpolu/?ref=bookmarks

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter