Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe

Názov projektu (slovenský): Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium

Názov projektu (anglický): Linguistic description, didactics and integration of collocations as the relevant part of the vocabulary in the curricula and teaching materials for higher education

Začiatok riešenia projektu: 2017

Koniec riešenia projektu: 2019

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 042UK-4/2017

Vedúci projektu: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Dokument Rady Európy Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti (SERR) (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) z roku 2001 poskytuje metódu pre overovanie jazykových poznatkov na úrovni A1 – C2 ako východisko pri zostavovaní systémov hodnotení jazykových vedomostí a zručností, čím sa vytvorili parametre hodnotenia úrovne jazykových zručností. Existujúce lexikálne minimá ako základné štandardy pri posudzovaní jazykovej kompetencie a znalosti cudzieho jazyka podľa SERR však nereflektujú adekvátne základné lingvistické, didaktické a psychologické požiadavky na opis lexiky a sprostredkovanie slovnej zásoby z pohľadu uzuálnej, typickej a ustálenej kombinatoriky lexikálnych jednotiek. Didaktika cudzieho jazyka doteraz ešte nedokázala reflektovať výsledky aktuálnych lingvistických a psycholingvistických výskumov kombinatoriky jazykových prvkov na všetkých rovinách jazykového systému, hoci ide o ťažiskové a zásadné teoretické poznatky, opierajúce sa o empirický výskum veľkých objemov dát zhromaždených v lingvistických korpusoch, ktoré sú overované pomocou nových technológií a exaktných experimentálnych metód.

Nevyhnutné sú štyri opatrenia na zmenu daného nevyhovujúceho stavu: 1. Zásadne inovovať prístup k tvorbe a opisu lexikálnych miním pre cudzie jazyky z pohľadu spájateľnosti lexikálnych jednotiek, 2. Integrovať problematiku analýzy ustálených slovných spojení prostredníctvom moderných technológií a najmodernejších lingvistických metód do obsahu vzdelávania budúcich učiteľov cudzích jazykov, 3. Pomocou využitia relevantných lingvistických zdrojov a využitím metód korpusovej lingvistiky inovovať existujúce lexikálne štandardy z pohľadu kolokability lexikálnych jednotiek, 4. Vytvoriť inovatívne učebné materiály na skvalitnenie štúdia cudzieho jazyka na vysokých školách filologického a učiteľského zamerania. 

Anotácia projektu v anglickom jazyku

Existing lexical minima as basic standards in the assessment of the competence of foreign language skills at levels A1-C1 of the European Framework of Reference for Languages do not reflect the fundamental linguistic, didactic and psychological requirements at the descripton of vocabulary and the mediation of vocabulary in terms of usual, typically settled combinatorics of lexical items.

Didactics of foreign language as yet failed to reflect actual results of linguistic and psycholinguistic research in combinatorics of language elements at all levels of the language system, although it is a fundamental theoretical knowledge, based on empirical research of data, collected in huge linguistic corpora and discovered by new technologies which are based on exact experimental methods.

There are four essential steps to do: 1. To innovate fundamentally the approach to the development and description of lexical minima for foreign languages in terms of the collocabilioty of lexical items, 2. To integrate the analysis of the collocations through modern technology and the modern linguistic methods to curricula for foreign language students, 3. Through the use of relevant linguistic resources, using methods of corpus linguistics to upgrade existing lexical standards in terms of collocability of lexical units 4. To develop innovative learning materials to improve the study of a foreign language at universities with philological and teaching focus.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2019 3 491,00 0,00

Filter

Filter