Kontrastívna analýza ako efektívna podporná metóda vyučovania anglickej výslovnosti na ZŠ

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): Kontrastívna analýza ako efektívna podporná metóda vyučovania anglickej výslovnosti na ZŠ

Názov projektu (anglický): Contrastive analysis as an effective supporting method of teaching English pronunciation at primary schools

Začiatok riešenia projektu: 2017

Koniec riešenia projektu: 2019

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 006UKF-4/2017

Vedúci projektu: prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Cieľom projektu Kontrastívna analýza ako efektívna podporná metóda vyučovania anglickej výslovnosti na ZŠ je na základe triangulácie výskumných metód zistiť potreby žiakov a učiteľov na  doplnenie monolingválne zameraného učiva o anglickej výslovnosti, ktoré sa nachádza v bežne používaných učebniciach angličtiny na našich základných školách o špecifický aspekt slovenského hovoriaceho. Primárnym výstupom projektu bude vypracovanie doplnkového učebného materiálu zameraného na slovensko-anglickú kontrastívnu analýzu zvukových systémov určeného pre 1. a 2. stupeň ZŠ.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The objective of the project Contrastive analysis as an effective supporting method of teaching English pronunciation at primary schools is to detect the needs of pupils and teachers for complementing the monolingual material for teaching English pronunciation included in the English textbooks commonly used at Slovak primary schools with a specific aspect of Slovak speakers. The primary publication of the project will be a supplementary teaching material for primary schools focused on the Slovak-English contrastive analysis of the phonic systems.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2019 4 389,00 0,00

Filter

Filter