anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

Detail študijného programu

Kód: 5
UIPŠ kód: 7330R83
Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 03.11.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18815-15A0, príloha č. 2

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18815-15A0, príloha č. 2
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 13.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť