Informatika

Detail študijného programu

Kód: 21472
UIPŠ kód: 2508R00
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: informatika
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 03.11.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18768/47288:2-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18768/47288:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 12.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky
Študijný program: Informatika
Študijný odbor: informatika
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť