administrácia vo verejnom zdravotníctve

Detail študijného programu

Kód: 184917
UIPŠ kód: 5607T05
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety,n.o.
Fakulta:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: verejné zdravotníctvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 106971
Prvá akreditácia: 01.01.2023
Akreditácia do: 09.02.2024
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Zrušenie ŠP
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 09.02.2024
Číslo rozhodnutia: ex offo

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 01.01.2023
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Technický záznam – priznanie alebo zmena študijného programu mimo konania o akreditácii.
Dátum právoplatnosti: 01.01.2023
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety,n.o.
Fakulta:
Študijný program: administrácia vo verejnom zdravotníctve
Študijný odbor: verejné zdravotníctvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 09.02.2024
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Zrušenie ŠP
Dátum právoplatnosti: 09.02.2024
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety,n.o.
Fakulta:
Študijný program: administrácia vo verejnom zdravotníctve
Študijný odbor: verejné zdravotníctvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť