politológia

Detail študijného programu

Kód: 184659
UIPŠ kód: 6703T00
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: politické vedy
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 100846
Prvá akreditácia: 01.01.2023
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Technický záznam – priznanie alebo zmena študijného programu mimo konania o akreditácii.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 01.01.2023
Číslo rozhodnutia: ex offo

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 01.01.2023
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Technický záznam – priznanie alebo zmena študijného programu mimo konania o akreditácii.
Dátum právoplatnosti: 01.01.2023
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Študijný program: politológia
Študijný odbor: politické vedy
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť