Air Traffic Control (riadenie letovej prevádzky)

Detail študijného programu

Kód: 184097
UIPŠ kód: 3772R23
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Letecká fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: doprava
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 16.12.2019
Akreditácia do: 04.03.2022
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Zrušenie ŠP
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 04.03.2022
Číslo rozhodnutia: ex offo

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 06.12.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/18599:13-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 16.12.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 04.03.2022
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Zrušenie ŠP
Dátum právoplatnosti: 04.03.2022
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť