manažment podniku

Detail študijného programu

Kód: 184084
UIPŠ kód: 6213R08
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 16.12.2019
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 06.12.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/18599:7-A1110

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 06.12.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/18599:7-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 16.12.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Študijný program: manažment podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť