odvetvové ekonomiky a manažment

Detail študijného programu

Kód: 184054
UIPŠ kód: 6213V11
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Miesto štúdia: Ústav manažmentu, Bratislava
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 16.12.2019
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 06.12.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/18599:19-A1110

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 06.12.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/18599:19-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 16.12.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Študijný program: odvetvové ekonomiky a manažment
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Študijný odbor:
Miesto štúdia: Ústav manažmentu, Bratislava
Povolené miesta štúdia:

Späť