Marketing and Trade Management

Detail študijného programu

Kód: 184006
UIPŠ kód: 6213T10
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Obchodná fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 15.11.2019
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 08.11.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/17108:5-A1110

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 08.11.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/17108:5-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 15.11.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Obchodná fakulta
Študijný program: Marketing and Trade Management
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť