anatómia, histológia a embryológia

Detail študijného programu

Kód: 183938
UIPŠ kód: 5141V02
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: všeobecné lekárstvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 15.10.2019
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 11.10.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/15718:15-A1110

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 11.10.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/15718:15-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 15.10.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta
Študijný program: anatómia, histológia a embryológia
Študijný odbor: všeobecné lekárstvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť