agrochémia a výživa rastlín

Detail študijného programu

Kód: 183865
UIPŠ kód: 4190V00
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 15.10.2019
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 27.09.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/15718:6-A1110

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 27.09.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/15718:6-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 15.10.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť