analýza dát a umelá inteligencia

Detail študijného programu

Kód: 183851
UIPŠ kód: 2508T45
Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: informatika , matematika
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 24.10.2019
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 11.10.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/15718:14-A1110

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 11.10.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/15718:14-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 24.10.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Študijný program: analýza dát a umelá inteligencia
Študijný odbor: informatika
Študijný odbor: matematika
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť