Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy)

Detail študijného programu

Kód: 183842
UIPŠ kód: 3772V32
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Letecká fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: doprava
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 24.10.2019
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 27.09.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/15718:3-A1110

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 27.09.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/15718:3-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 24.10.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Letecká fakulta
Študijný program: Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy)
Študijný odbor: doprava
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť