tvorba a konštrukcia nábytku

Detail študijného programu

Kód: 178033
UIPŠ kód: 3331R21
Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta: Drevárska fakulta
Miesto štúdia: Detašované pracovisko, Volyně
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: drevárstvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 22.05.2017
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 10.05.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-7372/19842:3-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 22.05.2017
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2021
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta: Drevárska fakulta
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta: Drevárska fakulta

Späť