anorganická chémia

Detail študijného programu

Kód: 17803
UIPŠ kód: 1420T02
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: chémia
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 17.09.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo priznáva právo bez časového obmedzenia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 08.07.2021
Číslo rozhodnutia: 2021/54:2388-OAC

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 4
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 05.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2021
Správa: 28.02.2021
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Študijný program: anorganická chémia
Študijný odbor: chémia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 08.07.2021
Číslo rozhodnutia: 2021/54:2388-OAC
Text rozhodnutia: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo priznáva právo bez časového obmedzenia
Dátum právoplatnosti: 26.07.2021
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Právo uskutočňovať študijný program bez časového obmedzenia sa priznáva na základe uznesenia výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo č. VR-33/14/2021 zo dňa 8. júla 2021.

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Študijný program: anorganická chémia
Študijný odbor: chémia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť