politológia

Detail študijného programu

Kód: 16921
UIPŠ kód: 6703R00
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: politické vedy
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia:
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18820/47344:2-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 24.07.2009
Číslo rozhodnutia: CD-2009-30091/27464-1:sekr.
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 21.08.2009
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta:
Študijný program: politológia
Študijný odbor: 301061
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18820/47344:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 12.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Študijný program: politológia
Študijný odbor: politológia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť