animácia výtvarného umenia

Detail študijného programu

Kód: 13198
UIPŠ kód: 7658R76
Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta: Pedagogická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 02.11.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18755/47211:2-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18755/47211:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 16.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta: Pedagogická fakulta
Študijný program: animácia výtvarného umenia
Študijný odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť