analytická chémia

Detail študijného programu

Kód: 12469
UIPŠ kód: 1403V00
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: chémia
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 17.09.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 2

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 60.
Dátum rozhodnutia: 13.10.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-15427/37110:3-071
Text rozhodnutia: Pozastavenie práva
Dátum prevzatia: 21.10.2011
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 71.
Dátum rozhodnutia: 12.08.2013
Číslo rozhodnutia: 2013-13033/36799:7-071
Text rozhodnutia: Obnovenie-bez ČO
Dátum prevzatia: 19.08.2013
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 2
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum prevzatia: 05.11.2015
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť