analytická chémia

Detail študijného programu

Kód: 12467
UIPŠ kód: 1403V00
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 5
Študijný odbor: chémia
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 17.09.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 2

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 13.10.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-15427/37110:3-071
Text rozhodnutia: Pozastavenie práva
Dátum právoplatnosti: 21.10.2011
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 12.08.2013
Číslo rozhodnutia: 2013-13033/36799:7-071
Text rozhodnutia: Obnovenie-bez ČO
Dátum právoplatnosti: 19.08.2013
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 2
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 05.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť