anatómia, histológia a embryológia

Detail študijného programu

Kód: 11613
UIPŠ kód: 5153V00
Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta: Lekárska fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: Anatómia, histológia a embryológia
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 03.11.2009
Akreditácia do: 31.08.2019
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18815-15A0, príloha č. 4
Požadovaný dátum doručenia správy o opatreniach: 28.02.2019

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18815-15A0, príloha č. 4
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum prevzatia: 13.11.2015
Výrok AK: spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa: 28.02.2019
Sprievodný text: