zubná technika

Detail študijného programu

Kód: 11061
UIPŠ kód: 5628P00
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Fakulta:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: I. stupeň (profes. orientovane)
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: zdravotnícke vedy
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: áno
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 06.06.2006
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18762/46569:3-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18762/46569:3-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 12.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť