anestéziológia a resuscitácia

Detail študijného programu

Kód: 106076
UIPŠ kód: 5149V00
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: všeobecné lekárstvo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 24767
Prvá akreditácia: 05.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:19-15A0

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 4
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 05.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa: 28.02.2018
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Študijný program: anestéziológia a resuscitácia
Študijný odbor: anesteziológia a resuscitácia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:19-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Dátum právoplatnosti: 30.08.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Študijný program: anestéziológia a resuscitácia
Študijný odbor: anesteziológia a resuscitácia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť