anorganická chémia

Detail študijného programu

Kód: 104647
UIPŠ kód: 1401V00
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: chémia
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 4084
Prvá akreditácia: 09.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18811/46628:3-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18811/46628:3-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 09.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Študijný program: anorganická chémia
Študijný odbor: anorganická chémia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť