fyzikálne inžinierstvo

Detail študijného programu

Kód: 104400
UIPŠ kód: 3940V00
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: elektrotechnika
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 09.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18811/46627:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 09.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný program: fyzikálne inžinierstvo
Študijný odbor: fyzikálne inžinierstvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný program: fyzikálne inžinierstvo
Študijný odbor: fyzikálne inžinierstvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť