adaptívne lesníctvo

Detail študijného programu

Kód: 104162
UIPŠ kód: 4219T21
Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta: Lesnícka fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: lesníctvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 12.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 28.05.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/6569:12-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18770/47309:3-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 12.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta: Lesnícka fakulta
Študijný program: adaptívne lesníctvo
Študijný odbor: lesníctvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 28.05.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/6569:12-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 18.06.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta: Lesnícka fakulta
Študijný program: adaptívne lesníctvo
Študijný odbor: lesníctvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť