bezpečnostný manažment

Detail študijného programu

Kód: 103706
UIPŠ kód: 9245V02
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 21178
Prvá akreditácia: 12.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 16.05.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-15695/21221:4-15A0

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18768/47300:4-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 12.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2016
Správa: 29.02.2016
Sprievodný text:
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Študijný program: bezpečnostný manažment
Študijný odbor: 803013
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 16.05.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-15695/21221:4-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Dátum právoplatnosti: 02.06.2016
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Študijný program: bezpečnostný manažment
Študijný odbor: 803013
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť