politológia

Detail študijného programu

Kód: 102994
UIPŠ kód: 6703V00
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: politické vedy
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 12.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Zmena názvu študijného programu, ak nový názov lepšie vystihuje obsah vzdelávania
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 20.07.2022
Číslo rozhodnutia: VR-47/15/2022

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18820/47345:3-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 12.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Študijný program: politológia (2014)
Študijný odbor: politológia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Študijný program: politológia (2014)
Študijný odbor: politológia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 20.07.2022
Číslo rozhodnutia: VR-47/15/2022
Text rozhodnutia: Zmena názvu študijného programu, ak nový názov lepšie vystihuje obsah vzdelávania
Dátum právoplatnosti: 21.07.2022
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Zmena názvu študijného programu podľa § 39 ods. 2 písm. d) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pôvodný názov ŠP - politológia (2014).

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Študijný program: politológia
Študijný odbor: politické vedy
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť